Wat is milieu, maatschappij en governance (ESG)?

Milieu, maatschappij en governance (ESG) draait om het stimuleren van bedrijfsgroei en het bouwen aan een duurzamere, gelijkwaardigere en ethischere toekomst voor de wereld.

Milieu, maatschappij en governance zijn drie van de belangrijkste factoren bij het meten van de duurzaamheid, ethiek en sociale impact van een bedrijf. ESG-factoren zijn niet noodzakelijkerwijs financieel, maar spelen nog steeds een belangrijke rol in het langetermijnrisico van een bedrijf en hun ROI. Simpel gezegd lopen bedrijven die rekening houden met ESG minder risico en hebben ze een grotere kans om succesvol te zijn.

Milieu

De realiteit van klimaatverandering en andere ecologische kwesties die de wereld kunnen veranderen, worden steeds beter gedocumenteerd. De toewijding van een bedrijf op het gebied van duurzaamheid wordt daarom steeds belangrijker. Milieufactoren in ESG verwijzen naar de impact die een organisatie kan hebben op afval, vervuiling, uitputting van hulpbronnen, uitstoot van broeikasgassen, klimaatverandering en ontbossing.

Sociaal

Een bedrijf is meer dan zijn producten, diensten of logo; het is een groep mensen die werkt aan gemeenschappelijke doelen. De manier waarop een bedrijf omgaat met zijn werknemers en of het bedrijf voldoet aan de vastgestelde normen voor gezondheid, veiligheid en werving, kan investeerders daarom helpen om de algehele kwaliteit en risico's te evalueren. De sociale factor van ESG omvat werknemersrelaties, lokale gemeenschappen, gezondheid, veiligheid, conflicten en diversiteit.

Governance

De kern van ESG is het idee dat bedrijven verantwoordelijkheid moeten nemen voor de impact die ze creëren. Governance is hierbij een essentiële factor. Hierbij wordt onderzocht hoe goed een organisatie zichzelf bestuurt en wordt gekeken naar zaken als beloningen voor bestuurders, donaties, politieke lobby's, belastingstrategie, bestuursdiversiteit, structuur, corruptie en omkoping. Met goede governance kunnen problemen tussen belanghebbenden op verschillende niveaus op elkaar worden afgestemd en worden continue groei en de langetermijnstrategie ondersteund.

Milieu, maatschappij, governance

De doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties zijn 15 doelstellingen die zijn uiteengezet door de lidstaten van de Verenigde Naties. Ze zijn bedoeld om vrede en welvaart te creëren voor de mensen op aarde. Alle bedrijven kunnen bijdragen aan deze doelstellingen, ongeacht de omvang van het bedrijf en de bedrijfstak.

Wanneer bedrijven op verantwoorde wijze zaken doen en kansen nastreven om maatschappelijke uitdagingen op te lossen, kunnen ze oplossingen bieden voor problemen variërend van de klimaatcrisis tot armoede, ongelijkheid en honger. Dergelijke innovatie uit de private sector is een groeiende markt. Wanneer een bedrijf ervoor kiest om zich verantwoord te gedragen en positieve milieu- en maatschappelijke praktijken te bevorderen, zijn de voordelen voor consumenten en de planeet onmeetbaar.

Waarom is ESG goed voor bedrijven?

Uit een onderzoek uit 2019 onder meer dan 1000 CEO's van over de hele wereld door het VN Global Compact bleek dat 87% "gelooft dat de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling een mogelijkheid bieden om duurzame waardecreatie op een nieuwe manier te benaderen". 70% van die CEO's "vindt dat de doelstellingen een duidelijk framework bieden om duurzaamheidsinspanningen te structureren."

ESG kan zowel een beleggingsfilosofie als een reeks kernwaarden zijn. Bedrijven die duurzaam zijn, zijn doorgaans zowel winstgevend als maatschappelijk verantwoord, omdat ESG een investering is in verantwoorde groei.

Een nieuwe kijk op ESG-criteria

Vanuit het standpunt van een belegger zou het meest voor de hand liggende nadeel van ESG zijn dat het beperkingen lijkt te stellen aan de bedrijven waarin kan worden geïnvesteerd, waardoor ook de potentiële winst van een belegger wordt beperkt. Niet zo lang geleden hadden niet-ESG-beleggers een bredere selectie van beleggingsmogelijkheden en behaalden ze vaak hogere rendementen bij bedrijven die geen inspanningen leverden op het gebied van milieu, maatschappij of governance.

Maar het tij begint te keren en de voordelen van de naleving van ESG-criteria worden steeds duidelijker. Naast de praktische en ethische kwesties kunnen ESG-criteria bedrijven helpen risicofactoren of reputatieschade te vermijden als gevolg van praktijken die buiten de praktische ESG-criteria vallen. Organisaties die zich houden aan de sociale ESG-normen zullen bijvoorbeeld minder snel verwikkeld raken in schandalen die verband houden met onethische wervings- of managementprocessen. Bedrijven die hun focus verschuiven naar ESG-gerichte praktijken worden steeds aantrekkelijker, omdat beleggers ESG beginnen te zien als een indicatie van laag risico.

ESG-investeringen nemen toe

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat bedrijven in de komende jaren steeds meer onder de loep zullen worden genomen door overheden, klanten en beleggers. Bedrijven die de ESG-normen niet promoten, zullen waarschijnlijk worden bestraft, niet alleen door regels van de overheid, maar ook door de afwijzing van consumenten en beleggers. Met andere woorden, nu het publiek en de overheid steeds meer nadruk leggen op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, wordt ESG steeds relevanter in alle sectoren.

ESG-beleggingen verminderen de risico's

Het is de moeite waard om op te merken dat er twee verschillende risicocategorieën zijn waar u rekening mee moet houden bij het bespreken van ESG: het directe risico (klimaatverandering en andere milieuoverwegingen) en het indirecte risico (merkreputatie, beleggersloyaliteit, enz.). Met dat in gedachten zijn de primaire beleggingsrisico's voor elke ESG-factor als volgt:

Milieu

Klimaatverandering en andere milieuproblemen nemen toe. En als deze problemen niet snel wereldwijd worden aangepakt, kunnen overheden, economieën en zelfs individueel opererende bedrijven serieuze gevolgen ondervinden. Organisaties die zich inspannen om milieubewust te zijn, kunnen deze uitdagingen beter het hoofd bieden. Dit biedt beleggers meer stabiliteit.

Sociaal

Het is geen geheim dat gelukkige, tevreden en betrokken werknemers bijdragen aan een groter zakelijk succes. Het omgekeerde is ook waar: Ongelukkige werknemers zullen veel eerder onderpresteren, wat de bedrijfsresultaten schaadt. Maar de tevredenheid van werknemers gaat verder dan alleen de werkvloer. Bedrijven die hoge normen hanteren in de manier waarop ze hun werknemers behandelen en ondersteunen, zullen gemakkelijker toptalent kunnen behouden, en die werknemers zullen eerder merkambassadeurs worden, zelfs buiten werktijden. Alles bij elkaar zorgt dit ervoor dat deze bedrijven een investering met een laag risico vormen.

Governance

Governance beschrijft de interne werking van het bedrijf zelf. Hoge standaarden op het gebied van governance zorgen ervoor dat het bedrijf in kwestie niet betrokken is bij illegale praktijken, een overduidelijke rode vlag voor beleggers. Maar nog meer dan dat bevordert governance nauwkeurige en transparante financiële processen. Het heeft rechten toegewezen aan aandeelhouders. Het helpt de risico's van belangenconflicten te elimineren. Het is er in wezen om ethische praktijken op alle niveaus te waarborgen, en om het bedrijf en degenen die erin investeren te beschermen tegen boetes en risico's als gevolg van slecht management.

Het is belangrijk om te onthouden dat ESG geen nicheprobleem is dat op zichzelf staat. Het heeft fundamentele gevolgen voor uw manier van zakendoen. Zo moet u producten bouwen die kunnen worden gerecycled, processen ontwerpen die kunnen worden gecontroleerd op naleving met interne en externe doelstellingen, enzovoort. Met een systeem dat bestaat uit mensen, processen en technologie worden frameworks gecreëerd waarmee ESG op een effectieve manier een essentieel onderdeel van de algemene strategie, risico- en governanceprogramma's kan worden gemaakt en problemen kunnen worden opgelost. En dit betekent minder risico voor beleggers.

ServiceNow begrijpt dat het creëren van een gelijkwaardigere, ethischere en duurzamere wereld een verantwoordelijkheid is die iedereen deelt. Met dit als een drijvende focus zet ServiceNow zich in om werknemers, klanten en gemeenschappen te helpen de wereld te verbeteren. We willen niet alleen een positieve impact hebben, maar ook anderen helpen een positieve impact te maken.

En onze toewijding is meer dan alleen een lippendienst. ServiceNow ondersteunt werknemers die hun tijd, talent en middelen inzetten. Zo heeft ServiceNow de donaties van werknemers verdubbeld en meer dan $ 5 miljoen aan positieve maatschappelijke impact gegenereerd, en meer dan 2500 goede doelen gesteund.

ServiceNow evalueert ook de impact van het bedrijf op het milieu en zoekt manieren om prioriteit te geven aan schone energie en de koolstofintensiteit en algehele uitstoot te verminderen. Met dit doel hebben we duurzame leveringsketens gecreëerd, een werkproces ontwikkeld voor hergebruik en recycling van verouderde bedrijfs-IT- en datacenterapparatuur, en altijd prioriteit gegeven aan een gebouw met een LEED-certificaat (of een lokaal equivalent) in al onze geleasede kantoorruimte.

En omdat het verbeteren van de wereld meer vergt dan alleen donaties en duurzaamheid, zet ServiceNow zich ook in om individuen te helpen en meer mogelijkheden te bieden. Onze programma's voor digitale geletterdheid geven de digitale werknemers van morgen de vaardigheden en resources die ze nodig hebben om succesvol te zijn en om de komende decennia positieve veranderingen teweeg te brengen.

Kom meer te weten over ServiceNow en ESG en laten we samenwerken om het juiste te doen.

Een betere wereld met ESG

Workflows transformeren niet alleen werk. Ze combineren de kracht van mensen en technologie om betere resultaten te leveren. Een veiligere werkplek. Een schonere planeet. Een eerlijkere samenleving.

Contact
Demo