Created with Sketch.

Recovery Email

Your account give you access to even more premium content, don't lose access to it. Provide a recovery email below.
 • Secondary E-mail

Richtlijnen Handelsmerken en Auteursrechten ServiceNow

De handelsmerken en auteursrechtelijk beschermde werken van ServiceNow zijn een van de belangrijkste assets van het bedrijf en ServiceNow neemt de bescherming van deze assets zeer serieus. Om consumenten te beschermen en de goodwill te behouden die ServiceNow heeft opgebouwd binnen de markt, eist ServiceNow dat haar handelsmerken en auteursrechtelijk beschermde merken in alle opzichten juist worden gebruikt. In deze Richtlijnen voor handelsmerken en auteursrechten van ServiceNow (“Richtlijnen”) staan de gevestigde rechten van ServiceNow, Inc. (“wij,” “ons,” “onze") met betrekking tot handelsmerken en auteursrechtelijk beschermde werken en zijn bedoeld voor de partners, klanten, ontwikkelaars, consultants, uitgevers en eventuele derden van ServiceNow die een handelsmerk of auteursrechtelijk werk willen gebruiken dat in eigendom is van, of mogelijk in strijd kan zijn met, de rechten van ServiceNow in promotioneel, commercieel, educatief of referentiemateriaal. De handelsmerken van ServiceNow omvatten haar merknamen, taglines, ontwerpen en logo's (“Handelsmerken van ServiceNow”). De auteursrechtelijk beschermde werken van ServiceNow omvatten haar computercode, logo's, website‑ontwerpen en ‑content, graphics, opgenomen materialen, video's en andere commerciële, promotionele, educatieve of referentiematerialen (“Auteursrechtelijk beschermde werken van ServiceNow”). Deze Richtlijnen zijn van toepassing op al het gebruik van Handelsmerken van ServiceNow en Auteursrechtelijk beschermde werken van ServiceNow. We verzoeken u deze Richtlijnen zorgvuldig door te nemen voordat u een Handelsmerk van ServiceNow of een Auteursrechtelijk beschermd werk van ServiceNow of andere assets van ServiceNow die beschermd worden door een handelsmerk of de auteursrechtwet worden beschermd.

Tenzij wij u schriftelijk toestemming geven in een licentieovereenkomst of hierin toegestaan gebruik beschrijven, is het u niet toegestaan om de Handelsmerken van ServiceNow of de Auteursrechtelijk beschermde werken van ServiceNow te gebruiken. Wij behouden het recht om deze toestemming ten allen tijden te wijzigen of ontnemen in onze eigen goeddunken tenzij anders bepaald in een aparte licentieovereenkomst. Indien u een uitdrukkelijke licentie heeft ontvangen van ServiceNow om bepaalde ServiceNow‑handelsmerken of ServiceNow‑auteursrechtelijk beschermde werken te gebruiken, moet uw gebruik naast deze Richtlijnen ook overeenkomen met andere vereisten van uw licentie.

Indien u vragen heeft over het gebruik van een specifiek ServiceNow‑handelsmerk of ServiceNow‑auteursrechtelijk beschermd werk, of indien u aanvullende informatie wilt over deze Richtlijnen, neem dan contact met ons op via brandenforcementadmin@servicenow.com.

Toegestaan gebruik van ServiceNow-handelsmerken

Tekstverwijzingen voor ServiceNow‑producten en ‑services

Het is alleen toegestaan om de Handelsmerken van ServiceNow woordelijk te vermelden (maar niet in logo's, taglines of pictogrammen) om de producten of services van ServiceNow aan te geven of om nauwkeurig te beschrijven hoe uw product of service betrekking heeft op een product of service van ServiceNow. Dit is alleen toegestaan zoals merken in de lijst met Huidige Handelsmerken ServiceNowstaan, inclusief het bijbehorende symbool (® of ™) en onderhevig aan de regels met betrekking tot geschikt en verboden gebruik zoals aangegeven in deze Richtlijnen. Een verwijzing dient waarheidsgetrouw, eerlijk en niet misleidend te zijn met betrekking tot de band van ServiceNow met, sponsoring van of onderschrijving van uw bedrijf en dient op nauwkeurige wijze te beschrijven in hoeverre uw producten of services betrekking hebben op die van ServiceNow. Het is u niet toegestaan een Handelsmerk van ServiceNow te gebruiken om uw producten of services direct te adverteren en het moet duidelijk zijn dat uw producten en services niet aangeboden worden door ServiceNow.

Productnamen van ServiceNow moeten in hoofdletters worden geschreven en moeten de naam “ServiceNow” bevatten (met het ® symbool als het de eerste verwijzing naar ServiceNow betreft) direct voor het eerste gebruik van de productnaam (bijv. ServiceNow® Performance Analytics). In aanvulling op dit aanvankelijke gebruik hoeft de naam ServiceNow niet bij de productnaam te worden weergegeven.

Het is de ontwikkelaars van applicaties en integraties in het ServiceNow‑platform alleen toegestaan de Handelsmerken van ServiceNow woordelijk te gebruiken om te verwijzen naar de compatibiliteit van een integratie, applicatie of plug‑in met het ServiceNow‑platform, als deze inderdaad functioneert zoals beschreven. Buiten de andere eisen die hierin worden beschreven, dient men verwijzend te refereren, zoals "voor gebruik met," "voor," of "compatibel met" services van ServiceNow. Bijvoorbeeld: “[Uw productnaam], voor gebruik met ServiceNow® Performance Analytics.” Als uw bedrijf een certificering van ServiceNow heeft ontvangen voor een applicatie of integratie die is ontwikkeld op het ServiceNow‑platform, dan mag u een dergelijke certificering melden en een certificeringslogo alleen gebruiken met betrekking tot de gecertificeerde applicatie en niet voor uw bedrijf in het algemeen, onderhevig aan uw van toepassing zijnde handelsmerklicentie van ServiceNow voor gebruik van het certificeringslogo.

Handelsnaam

ServiceNow, Inc. is een bedrijfsnaam/handelsnaam. Het is u toegestaan ServiceNow, Inc. als bedrijf te vermelden in schriftelijk materiaal door eerst de volledige handelsnaam te gebruiken met de daarin opgenomen toewijzing (d.w.z., “ServiceNow, Inc.”), gevolgd door ServiceNow (waarbij u de toewijzing "Inc." weglaat) in verwijzingen in dezelfde publicatie daarna. Als u verwijst naar ServiceNow als bedrijf, gebruikt u niet het ® symbool met “ServiceNow.”

Gelicencieerd gebruik van ServiceNow-handelsmerken en ServiceNow-auteursrechtelijk beschermde werken

Gelicencieerd gebruik van ServiceNow‑logo's en ‑taglines

De logo's en taglines van ServiceNow mogen alleen onder uitdrukkelijke licentie of andere schriftelijke, contractuele toestemming gebruikt worden. U kunt in aanmerking komen voor gebruik van bepaalde logo's volgens de programma's die worden aangeboden door partnership met ServiceNow. Het gebruik van logo's onder deze beperkte omstandigheden mag niet afwijken van de vorm en strekking van de toestemming die aan u is toegekend door een goedkeuring of licentie en dient te voldoen aan eventuele bijbehorende logorichtijnen van ServiceNow.

Om het gebruik van een logo of tagline van ServiceNow aan te vragen, stuurt u een bericht naar brandenforcementadmin@servicenow.com. ServiceNow beoordeelt het verzoek en neemt mogelijk contact met u op voor aanvullende informatie. Indien goedkeuring wordt gegeven, krijgt u schriftelijk toestemming om het logo of de tagline, elektronisch artwork (indien van toepassing) te gebruiken, evenals aanvullende richtlijnen die van toepassing kunnen zijn op uw voorgestelde gebruiken.

Gelicencieerd gebruik van ServiceNow‑auteursrechtelijk beschermde werken

De Auteursrechtelijk beschermde werken van ServiceNow mogen alleen onder uitdrukkelijke licentie of andere schriftelijke, contractuele toestemming worden gebruikt. Neem contact op met brandenforcementadmin@servicenow.com om een licentie aan te vragen voor het gebruik van computercodering, documentatie, logo's, website‑ontwerpen en ‑content, graphics, opgenomen materiaal, video's of ander commercieel of educatief materiaal of promotie‑ of referentiemateriaal.

Correct gebruik van handelsmerken

Functie en grammatica van handelsmerken

Functioneel gezien identificeert een merk de bron van een bepaald merk of een product of service en vertelt een consument iets over dat product of die service. "ServiceNow‑software” vertelt een consument bijvoorbeeld wat de bron van de service is en de kwaliteit die verwacht mag worden van die service.

Grammaticaal gezien is een merk een bijvoeglijk naamwoord dat de algemene naam van het product of de service (een zelfstandig naamwoord) wijzigt. Een merk is geen zelfstandig naamwoord – het is niet de naam van het product of service. Een bijvoeglijk naamwoord dat naar een product of service verwijst heeft, net als een eigennaam, recht op een hoofdletter als eerste letter.

Gebruik ServiceNow‑handelsmerken met zelfstandige naamwoorden, niet als zelfstandige naamwoorden (of andere onderdelen van spraak)

De Handelsmerken van ServiceNow (als bijvoeglijk naamwoord) moeten altijd worden vergezeld door een algemene term in kleine letters (een zelfstandig naamwoord) die het product of service aangeeft waar het merk bij hoort. In de praktijk is het ideaal om Handelsmerken van ServiceNow te koppelen met zelfstandige naamwoorden als hiernaar wordt verwezen in materialen, maar dit dient minimaal de eerste keer gedaan te worden dat het merk prominent verschijnt op elke pagina.

Handelsmerk
CreateNow® programma, suite
CreatorCon® conferentie, evenement
Knowledge® conferentie, evenement
Now® service, software
Now Platform® applicatie, product
NowForum® conferentie, evenement
PartnerNow® programma
ServiceNow® software, technologie

ServiceNow‑handelsmerken mogen nooit in meervoud of bezittelijke vorm gebruikt worden en mogen nooit als zelfstandig naamwoord of werkwoord gebruikt worden.

Voorbeelden van toegestaan gebruik
 • Gebruik het ServiceNow®‑platform om uw IT‑servicemanagement te moderniseren.
 • De vorige twee CreatorCon®‑evenementen hebben geleid tot innovatieve appontwikkeling.
 • De opkomst voor de Knowledge®‑conferentie was indrukwekkend.
 • Wij hebben de QuickStart™‑methode gebruikt voor onze implementatie van IT en de workflow is verbeterd.
 • Gebruik ServiceNow om uw IT‑servicemanagement te moderniseren.
 • De vorige twee CreatorCons hebben geleid tot innovatieve appontwikkeling.
 • De opkomst van Knowledge was indrukwekkend.
 • Wij hebben onze implementatie van IT een QuickStart gegeven en de workflow is verbeterd.

Gebruik ServiceNow‑handelsmerken in hun juiste vorm en stijl

ServiceNow‑handelsmerken moeten gebruikt worden met de exacte hoofdletters en spaties die op de lijst van Huidige ServiceNow‑handelsmerken te vinden zijn. De eerste letter van elk woord van een Handelsmerk van ServiceNow moet altijd een hoofdletter zijn.

Voorbeelden van toegestaan gebruik
 • ServiceNow®‑software
 • PartnerNow®‑programma
 • QuickStart™‑methode
 • Servicenow®‑software
 • partnernow®‑programma
 • Quick Start™‑methodologie

Handelsmerksymbolen

Handelsmerken van ServiceNow moeten altijd worden gebruikt met het juiste kennisgevingssymbool (® of TM), zoals afgebeeld in de lijst van Huidige Handelsmerken van ServiceNow. In de praktijk moet de eerste of meest opvallende vermelding van het ServiceNow‑handelsmerk in een document, publicatie, op een website of elders een copyrightsymbool bevatten. Bij latere verwijzingen naar het merk mag dit kennisgevingssymbool worden weggelaten.

Naamsvermeldingstaal

Bij verwijzingen naar handelsmerken van ServiceNow of werken die onder het copyright van ServiceNow vallen op een website, in een publicatie of in andere materialen, zowels in het binnenland als internationaal, moet u de juiste naamsverwijzingstaal aan het einde van deze sectie reproduceren. Deze taal dient onderaan de eerste pagina te verschijnen waarop u een Handelsmerk van ServiceNow of een Auteursrechtelijk werk van ServiceNow gebruikt. U mag geen handelsmerk‑ of copyrightvermeldingen verwijderen van werken die onder het copyright van ServiceNow vallen, tenzij u hiervoor uitdrukkelijke toestemming van ServiceNow hebt verkregen.

Voor handelsmerken van ServiceNow: ServiceNow, het ServiceNow‑logo, Now en alle overige ServiceNow‑merken zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van ServiceNow, Inc., in de Verenigde Staten en/of andere landen. De andere bedrijfs‑ en productnamen kunnen handelsmerken zijn van de respectievelijke bedrijven waaraan zij gelieerd zijn.

Voor ServiceNow‑auteursrechtelijk beschermde werken: © [publicatiejaar] ServiceNow, Inc. Alle rechten voorbehouden. (bijv. © 2018 ServiceNow, Inc. Alle rechten voorbehouden.)

Niet-toegestaan gebruik van ServiceNow-handelsmerken en ServiceNow-auteursrechtelijk beschermde werken

Wijziging en verwatering

 • Gebruik geen afkortingen van ServiceNow‑handelsmerken en pas deze niet aan, of wijzig, verander, vertaal of animeer deze niet (kort ServiceNow bijvoorbeeld niet af naar "SN" of "SNOW") en gebruik ze niet in het meervoud of in gewijzigde vorm.
 • Verander de spelling of het hoofdlettergebruik van ServiceNow‑handelsmerken niet (gebruik bijvoorbeeld niet "Servicenow").
 • Gebruik geen namen die meestal geassocieerd worden met het ServiceNow‑platform, zoals "Glide".
 • Combineer ServiceNow‑handelsmerken niet met letters, nummers, woorden, ontwerpen of logo's.
 • Wijzig geen enkel logo of gestileerd merk wat betreft de kleur, het lettertype, de verhouding of enig ander ontwerponderdeel.
 • Gebruik ServiceNow‑handelsmerken niet op een wijze die de bevoegdheid van ServiceNow om haar handelsmerken te gebruiken en/of handhaven verwatert, bezoedelt of op andere wijze voor conflict zorgt, zelfs als dit gebruik onder een licentie plaatsvindt.

Goedkeuring

De naam van uw bedrijf (of enig ander bedrijf), productnamen, serivcenamen, evenementsnamen, logo's, ontwerpen, andere handelsmerken, publicaties, domeinnamen, e‑mailadressen, social media handles en identifiers en merkmateriaal MOGEN NIET:

 • een ServiceNow‑handelsmerk, ‑logo, ‑ontwerp of ander handelsmerk (of een deel hiervan) bevatten, of een wijziging, bijnaam of afkorting van een ServiceNow‑handelsmerk, zoals SN of SNOW;
 • te dicht bij de naam van een ServiceNow‑handelsmerk komen, inclusief spelfouten, fonetische overeenkomst, afkorting, vertaling naar een andere taal, of een woord dat rijmt met of klinkt als een ServiceNow‑handelsmerk. Bijvoorbeeld het gebruik van een merk of naam dat deel lijkt uit te maken van de NOW‑merken van ServiceNow;
 • het handelsimago van ServiceNow deels of geheel kopiëren of imiteren, inclusief het visuele ontwerp van ServiceNow‑merk‑ en marketingmateriaal, de uitstraling van de ServiceNow‑services, portal of webeigenschappen, kleurencombinaties, typografie, opmaak, grafisch ontwerp of afbeeldingen die gerelateerd zijn aan producten, services, publicaties of merken van ServiceNow (bijvoorbeeld de kleur en het ontwerp van de verzameling aan ServiceNow‑platformapplicaties in de vorm van een wolk).
 • direct of indirect sponsorship, affiliatie, partnerschap, certificatie, goedkeuring of toestemming van ServiceNow aangeven of suggereren met betrekking tot uw product of service, of een ServiceNow‑handelsmerk, ‑handelsnaam of een deel daarvan gebruiken op een wijze die aangeeft of suggereert dat ServiceNow met uw bedrijf verbonden is tenzij dit uitdrukkelijk is vermeld in een licentieovereenkomst;
 • direct of indirect aangeven of suggereren dat ServiceNow uw product of service heeft gecreëerd, steunt, gebruikt of goedkeurt, inclusief elke verwijzing naar onderdelen van het ServiceNow‑platform zoals gebruik van NOW‑, Glide‑ of ServiceNow‑logo's;
 • de ServiceNow‑handelsmerken weergeven zonder de aanwezigheid van uw eigen merk of op andere wijze ServiceNow‑handelsmerken het visuele middelpunt maken van uw materiaal, of deze prominenter of groter weergeven dan uw eigen merken en ontwerpen; of
 • de ServiceNow‑handelsmerken ophopen met andere ontwerpen, merken of handelsnamen zodat deze niet meer duidelijk herkenbaar en onderscheidbaar zijn.

Minachtend of misleidend gebruik

 • Gebruik de handelsmerken van ServiceNow niet op een wijze, in een context of op een locatie die minachtend, beledigend of lasterlijk is jegens ServiceNow, haar producten of services, of een (rechts)persoon.
 • Verwijs niet op valse, onjuiste of misleidende wijze naar ServiceNow‑handelsmerken.
 • Geef ServiceNow‑handelsmerken niet weer met betrekking tot publicaties, websites of ander materiaal dat obsceen, pornografisch, gewelddadig, minachtend, van slechte smaak of onwettelijk is, bedoeld is om onwettelijke activiteiten aan te moedigen, of bedoeld is om schending van een abonnementsovereenkomst of securitymaatregel van ServiceNow aan te moedigen.

Webgebruik

Tenzij met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ServiceNow, welke toestemming mag worden ingetrokken indien u deze richtlijnen of mogelijk geldende aanvullende richtlijnen overtreedt:

 • mag u geen ServiceNow‑handelsmerk of een woord of zinsnede gebruiken die gelijksoortig is aan een ServiceNow‑handelsmerk in een domeinnaam of als meta‑tags of verborgen tekst op een website.
 • mag u geen ServiceNow‑handelsmerk aanschaffen of gebruiken in of als domeinnaam, tagline, advertentiewoord of advertentiezoekwoord voor welke zoekmachine, social media of andere online locatie dan ook.

Algemene aard van deze Richtlijnen

Deze Richtlijnen zijn van algemene aard en niet bedoeld als uitputtende lijst van de rechten van ServiceNow op het gebied van handelsmerken en auteursrechten. ServiceNow, Inc. behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot haar handelsmerken, servicemerken en auteursrechtelijke assets, waaronder rechten die hier niet specifiek in worden genoemd. De goodwill die is ontleend aan elk gebruik van een Handelsmerk van ServiceNow is enkel en alleen ten gunste van ServiceNow.

Indien u een zakelijke relatie heeft met ServiceNow kunt u aanvullende richtlijnen hebben ontvangen die het verboden en toegestane gebruik van ServiceNow‑handelsmerken en ServiceNow‑auteursrechtelijk beschermde werken beschrijven, inclusief gedetailleerde schriftelijke grafische vereisten. Eventuele aanvullende richtlijnen zijn ter aanvulling bedoeld en niet ter vervanging van deze Richtlijnen.

Het is ServiceNow, Inc. toegestaan deze Richtlijnen van tijd tot tijd aan te passen. Lees deze Richtlijnen en eventuele aanvullende richtlijnen alvorens uw gebruik van een ServiceNow‑handelsmerk of ServiceNow‑auteursrechtelijk beschermd werk te publiceren om naleving te verzekeren.

U moet meewerken aan elk verzoek van ServiceNow om elk gebruik van een ServiceNow‑handelsmerk of ServiceNow‑auteursrechtelijk beschermd werk te corrigeren, herstellen of beëindigen indien dit gebruik door ServiceNow als onjuist is vastgesteld onder deze Richtlijnen.

Huidige ServiceNow-handelsmerken

Handelsmerk
SERVICENOW® ServiceNow-logo
ServiceNow-logo

NOW® Now-logo
Now-logo
Now-logo
ACCELERATENOW™
AUTOMATENOW™
BRIGHTPOINT SECURITY®
BRIGHTPOINT SENTINEL®
BUSINESSNOW™
CHAMPION ENABLEMENT™
CHANGING THE WAY PEOPLE WORK®
CIO DECISIONS®
CONFIGURENOW™
CREATENOW®
CREATORCON® CreatorCon-logo
DEVELOPNOW™
ENTERPRISENOW™
EVERYTHING AS A SERVICE®
FACILITIESNOW™
FIELDSERVICESNOW™
FINANCENOW™
HRNOW™
ITNOW™
KNOWLEDGE® Knowledge-logo
KPILIBRARY™
LEGALNOW™
MAKING THE WORLD OF WORK, WORK BETTER FOR PEOPLE™
MARKETINGNOW™
NONSTOP CLOUD™
NOW ON NOW™
NOW PLATFORM®
NOWFORUM®
PARLO™ Parlo-logo
PARTNER CATALYST®
PARTNERNOW®
QUICKSTART™
SALESNOW™
SECURITYNOW™
SERVICE MANAGEMENT FOR THE ENTERPRISE®
SERVICENOW CORE™
SERVICENOW EDGE™
SERVICENOW EXPRESS®
SERVICENOW INSPIRE®
SERVICEWATCH™
SKYGIRAFFE® SkyGiraffe-logo
STARTNOW®
SYSTEM OF ACTION®
THE END OF NO. THE BEGINNING OF NOW.®
THE ENTERPRISE CLOUD COMPANY®
THE INTELLIGENT AND INTUITIVE CLOUD PLATFORM FOR WORK™
VENDORHAWK® VendorHawk-logo
VORSTACK®
WORKS FOR YOU™ Workflow logo