Created with Sketch.

Recovery Email

Your account give you access to even more premium content, don't lose access to it. Provide a recovery email below.
 • Secondary E-mail

Richtlijnen Handelsmerken en Auteursrechten ServiceNow

De handelsmerken en door auteursrecht beschermde werken van ServiceNow behoren tot de belangrijkste assets van het bedrijf en ServiceNow neemt de bescherming van deze activa uiterst serieus. Om consumenten te beschermen en om de goodwill te behouden die ServiceNow heeft ontwikkeld in de markt, eist ServiceNow dat haar handelsmerken en door auteursrecht beschermde werken in alle contexten op de juiste manier worden gebruikt. Deze Richtlijnen voor handelsmerken en auteursrechten van ServiceNow (de “Richtlijnen”) weerspiegelen de verworven rechten van ServiceNow, Inc. (“wij,” “ons,” “onze") met betrekking tot handelsmerken en door auteursrecht beschermde werken en zijn bedoeld voor de partners, klanten, ontwikkelaars, adviseurs en uitgevers van ServiceNow, en voor welke externe partij ook die gebruik wil maken van een handelsmerk of auteursrecht dat eigendom is van ServiceNow, of mogelijk strijdig is met de rechten van, ServiceNow in enig promotie‑, commercieel ‑, educatief ‑ of referentiemateriaal. Tot de handelsmerken van ServiceNow behoren al haar merknamen, taglines, ontwerpen en logo's (“Handelsmerken van ServiceNow”). De door auteursrechten beschermde werken van ServiceNow omvatten haar computercode, documentatie, logo's, websiteontwerpen en ‑content, graphics, opnamemateriaal, video's en ander commercieel, promotioneel, educatief materiaal of referentiemateriaal (“Door auteursrechten beschermde werken van ServiceNow”). Deze Richtlijnen zijn van toepassing op alle gebruiksvormen van de Handelsmerken van ServiceNow en Door auteursrechten beschermde werken van ServiceNow. We verzoeken u om deze Richtlijnen zorgvuldig door te nemen alvorens gebruik te maken van enige andere asset van ServiceNow die mogelijk beschermd is door een handelsmerk of auteursrecht.

Tenzij we hiervoor schriftelijke toestemming geven in een licentieovereenkomst of hierin een toegestaan gebruik beschrijven, mag u geen gebruik maken van enige Handelsmerken van ServiceNow of Door auteursrechten beschermde werken van ServiceNow. Wij behouden ons het recht voor om deze toestemming ten allen tijden te wijzigen of terug te trekken naar eigen goeddunken, tenzij anders is bepaald in een afzonderlijke licentieovereenkomst. Indien u een uitdrukkelijke licentie hebt ontvangen van ServiceNow om bepaalde Handelsmerken van ServiceNow of Door auteursrechten beschermde werken van ServiceNow te gebruiken, moet dit gebruik in overeenstemming zijn met deze Richtlijnen en met de andere vereisten van uw licentie.

Indien u vragen hebt over het gebruik van een specifiek Handelsmerk van ServiceNow of Door auteursrechten beschermd werk van ServiceNow, of indien u aanvullende informatie wilt over deze Richtlijnen, neem dan contact met ons op via legalbrandprotection@servicenow.com.

Toegestaan gebruik van Handelsmerken van ServiceNow

Tekstverwijzingen naar producten en services van ServiceNow

U mag Handelsmerken van ServiceNow alleen in tekstvorm gebruiken (geen logo's, taglines of pictogrammen) om producten of services van ServiceNow te identificeren en om nauwkeurig te beschrijven hoe uw product of service gerelateerd is aan een product of service van ServiceNow, strikt in overeenstemming met de verschijning van elk merk in de lijst van Huidige handelsmerken van ServiceNow, inclusief het bijbehorende symbool (® of ™), en in overeenstemming met de regels voor juist en verboden gebruik in deze Richtlijnen. Elke verwijzing moet waarheidsgetrouw, correct en niet‑misleidend zijn, in verband met de aansluiting van ServiceNow bij, het sponsorschap van of de goedkeuring van uw bedrijf, en moet nauwkeurig beschrijven hoe uw producten of services gerelateerd zijn aan die van ServiceNow. U mag een Handelsmerk van ServiceNow niet gebruiken om uw producten of services direct te adverteren, en het moet duidelijk zijn dat uw producten en services niet door ServiceNow worden aangeboden.

Namen van producten van ServiceNow moeten met een hoofdletter beginnen en de naam “ServiceNow” bevatten (met het ®‑symbool als het de eerste verwijzing naar ServiceNow is) onmiddellijk voor het eerste gebruik van de productnaam (bijv. ServiceNow® Performance Analytics). Na dit eerste gebruik hoeft de ServiceNow‑naam niet meer bij de productnaam te worden vermeld.

Ontwikkelaars van toepassingen en integraties op het ServiceNow‑platform mogen de handelsmerken van ServiceNow alleen in tekstvorm gebruiken om te verwijzen naar de compatabiliteit met het ServiceNow‑platform van een integratie, toepassing of plug‑in, als deze daadwerkelijk functioneert zoals wordt beschreven. Naast de andere verplichtingen die hierin zijn beschreven, moet de kennisgeving op een verwijzende manier worden opgesteld, bijvoorbeeld "voor gebruik met", "voor" of "compatibel met" services van ServiceNow. Bijvoorbeeld: "[Uw productnaam], voor gebruik met ServiceNow® Performance Analytics." Indien uw bedrijf een certificering heeft ontvangen van ServiceNow voor een toepassing of integratie die op het ServiceNow‑platform is ontwikkeld, mag u deze certificering alleen vermelden en alleen een certificeringslogo gebruiken als u verwijst naar de gecertificeerde toepassing, en niet voor uw bedrijf in het algemeen, afhankelijk van uw toepasselijke handelsmerklicentie van ServiceNow voor het gebruik van het certificeringslogo.

Handelsnaam

ServiceNow, Inc. is een bedrijfs‑/handelsnaam. U mag in schiftelijk materiaal verwijzen naar ServiceNow, Inc. als bedrijf door eerst de volledige handelsnaam te gebruiken, inclusief de aanduiding (m.a.w. “ServiceNow, Inc.”), en in de volgende verwijzingen in dezelfde publicatie gewoon ServiceNow te gebruiken. Wanneer u verwijst naar ServiceNow als bedrijf, gebruik dan niet het ®‑symbool met “ServiceNow.”

Gelicentieerd gebruik van Handelsmerken van ServiceNow en Door auteursrechten beschermde werken van ServiceNow

Gelicentieerd gebruik van logo's en taglines van ServiceNow

ServiceNow‑logo's en ‑taglines mogen alleen gebruikt worden met een uitdrukkelijke licentie of andere schriftelijke contractuele toestemming. U kunt in aanmerking komen voor gebruik van bepaalde logo's in de programma's die door een samenwerkingsverband met ServiceNow worden aangeboden. Gebruik van logo's in deze beperkte omstandigheden mag niet afwijken van de vorm en mate van toestemming die aan u verleend is door een goedkeuring of licentie en moet voldoen aan de betreffende logorichtlijnen van ServiceNow.

Stuur een bericht naar legalbrandprotection@servicenow.com om een ServiceNow‑logo of ‑tagline aan te vragen. ServiceNow zal uw aanvraag evalueren en kan contact met u opnemen voor aanvullende informatie. Indien u toestemming krijgt, versturen wij u een schriftelijke autorisatie voor het gebruik van het logo of de tagline, het elektronische artwork (indien van toepassing) en eventuele aanvullende richtlijnen die mogelijk van toepassing zijn op uw voorgesteld gebruik.

Gelicentieerd gebruik van Door auteursrechten beschermde werken van ServiceNow

Door auteursrechten beschermde werken van ServiceNow mogen alleen worden gebruikt met een uitdrukkelijke licentie of andere schriftelijke contractuele toestemming. Neem contact op met legalbrandprotection@servicenow.com om een licentie aan te vragen voor het gebruik van computercode, documentatie, logo's, website‑ontwerpen en ‑content, graphics, opnamemateriaal, video's of ander commercieel of educatief materiaal of promotie‑ of referentiemateriaal.

Correct gebruik van handelsmerken

Functie en grammatica van handelsmerken

Functioneel gezien identificeert een handsmerk de afkomst van een bepaald merk van een product of service en vertelt het een consument iets over dat product of die service. Zo vertelt "ServiceNow‑software" consumenten de afkomst van de service en de te verwachten kwaliteit van die service.

Grammaticaal gezien is een handelsmerk een bijvoeglijk naamwoord afgeleid van een eigennaam dat de generieke product‑ of dienstnaam (een zelfstandig naamwoord) aanpast. Een handelsmerk is geen zelfstandig naamwoord: het is niet de naam van het product of de service. Dit soort bijvoeglijk naamwoord begint, net als een eigennaam, met een hoofdletter.

Gebruik handelsmerken van ServiceNow met zelfstandige naamwoorden, en niet als zelfstandige naamwoorden (of andere zinsdelen)

ServiceNow‑handelsmerken (als bijvoeglijk naamworden afgeleid van eigennamen) moeten altijd vergezeld worden door een generieke term met een kleine letter (een zelfstandig naamwoord) dat het product of de service identificeert waarmee het handelsmerk verband houdt. In de praktijk is het ideaal om ServiceNow‑handelsmerken altijd te koppelen aan zelfstandige naamwoorden in geval van verwijzingen in materiaal, maar dit moet in ieder geval gedaan worden de eerste keer dat het handelsmerk prominent op elke pagina verschijnt.

Handelsmerk
CreateNow® programma, suite
CreatorCon® conferentie, event
Knowledge® conferentie, event
Now® service, software
Now Platform® applicatie, product
NowForum® conferentie, event
PartnerNow® programma
ServiceNow® software, technologie

Handelsmerken van ServiceNow mogen nooit in het meervoud of in de bezitsvorm, en nooit als zelfstandig naamwoord of werkwoord worden gebruikt.

Voorbeelden van toegestaan gebruik
 • Gebruik het ServiceNow®‑platform om uw IT‑servicebeheer te moderniseren.
 • De vorige twee CreatorCon®‑events hebben geleid tot innovatieve app‑ontwikkeling.
 • De opkomst voor de Knowledge®‑conferentie was indrukwekkend.
 • Wij hebben de QuickStart™‑methode gebruikt voor onze implementatie van IT en de workflow is verbeterd.
 • Gebruik ServiceNow om uw IT‑servicebeheer te moderniseren.
 • De vorige twee CreatorCons hebben geleid tot innovatieve appontwikkeling.
 • De opkomst van Knowledge was indrukwekkend.
 • Wij hebben onze implementatie van IT een QuickStart gegeven en de workflow is verbeterd.

Handelsmerken van ServiceNow gebruiken in de juiste vorm en stijl

Handelsmerken van ServiceNow moeten worden gebruikt met de juiste kapitalisatie en spaties die in de lijst van Huidige handelsmerken van ServiceNow zijn weergegeven. De eerste letter van elk woord van een handelsmerk van ServiceNow moet altijd een hoofdletter zijn.

Voorbeelden van toegestaan gebruik
 • ServiceNow®‑software
 • PartnerNow®‑programma
 • QuickStart™‑methodologie
 • Servicenow®‑software
 • partnernow®‑programma
 • Quick Start™‑methodologie

Handelsmerksymbolen

Handelsmerken van ServiceNow moeten worden gebruikt met het juiste symbool (® of TM), zoals ze zijn weergegeven in de lijst van Huidige handelsmerken van ServiceNow. In de praktijk moet de eerste of meest prominente verwijzing naar een handelsmerk van ServiceNow in een document of publicatie, op een website of waar dan ook een symbool bevatten. Bij latere verwijzingen naar het merk mag dit symbool worden weggelaten.

Naamsvermelding

In geval van verwijzingen naar de ServiceNow‑handelsmerken of ServiceNow‑auteursrechtelijk beschermde werken op een website, in een publicatie of ander materiaal, nationaal of internationaal, moet u de juiste naamsvermelding zoals aan het einde van deze sectie reproduceren. Deze vermelding moet onderaan de eerste pagina verschijnen waarin u een ServiceNow‑handelsmerk of ServiceNow‑auteursrechtelijk beschermde werk gebruikt. Handelsmerk‑ of auteursrechtmeldingen mogen niet verwijderd worden van ServiceNow‑auteursrechtelijk beschermde werken tenzij met een uitdrukkelijke licentie hiervoor van ServiceNow.

Voor handelsmerken van ServiceNow: ServiceNow, het ServiceNow‑logo, Now en andere merken van ServiceNow zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van ServiceNow, Inc., in de Verenigde Staten en/of andere landen. Andere bedrijfs‑ en productnamen kunnen handelsmerken van de respectievelijke bedrijven zijn waarmee het bedrijf geassocieerd is.

Voor Door auteursrechten beschermde werken van ServiceNow: © [publicatiejaar] ServiceNow, Inc. Alle rechten voorbehouden. (bijv. © 2018 ServiceNow, Inc. Alle rechten voorbehouden.)

Niet-toegestaan gebruik van Handelsmerken van ServiceNow en Door auteursrechten beschermde werken van ServiceNow

Wijziging en afzwakking

 • Handelsmerken van ServiceNow mogen niet worden afgekort, aangepast, veranderd, gewijzigd, vertaald of geanimeerd (kort ServiceNow bijvoorbeeld niet af tot “SN” of “SNOW”) en ze mogen niet in het meervoud of in een gewijzigde vorm worden gebruikt.
 • Verander de spelling of het kapitalisatie van handelsmerken van ServiceNow niet (gebruik bijvoorbeeld niet "Servicenow").
 • Gebruik geen namen die meestal geassocieerd worden met het ServiceNow‑platform, zoals "Glide".
 • Combineer ServiceNow‑handelsmerken niet met letters, nummers, woorden, ontwerpen of logo's.
 • Wijzig geen enkel logo of gestileerd merk wat betreft de kleur, het lettertype, de verhouding of enig ander ontwerpelement.
 • Gebruik handelsmerken van ServiceNow niet op een wijze die de mogelijkheid van ServiceNow om haar handelsmerken te gebruiken en/of te handhaven afzwakt, vervaagt bezoedelt of op andere wijze negatief beïnvloed, ook al vindt dit gebruik onder een licentie plaats.

Goedkeuring

De naam van uw bedrijf (of enig ander bedrijf), productnamen, serivcenamen, evenementsnamen, logo's, ontwerpen, andere handelsmerken, publicaties, domeinnamen, e‑mailadressen, social media handles en identifiers en merkmateriaal MOGEN NIET:

 • een ServiceNow‑handelsmerk, ‑logo, ‑ontwerp of ander handelsmerk (of een deel hiervan) bevatten, of een wijziging, bijnaam of afkorting van een ServiceNow‑handelsmerk, zoals SN of SNOW;
 • op een verwarrende manier lijken op een handelsmerk van ServiceNow, bijvoorbeeld door een verkeerde spelling, fonetische equivalent, afkorting, vertalingen in een vreemde taal of een woord dat rijmt op of klinkt als een handelsmerk van ServiceNow—bijvoorbeeld het gebruik van een merk of naam die lijkt te behoren tot de familie NOW‑merken van ServiceNow;
 • het handelsimago dat door ServiceNow wordt gebruikt deels of geheel kopiëren of imiteren, inclusief het visuele ontwerp van de ServiceNow‑branding‑ en marketingzekerheid, de look en het gevoel van de ServiceNow‑services, het portal of de webeigenschappen, de kleurencombinaties, de typografie, de opmaak, het grafische ontwerp of de afbeeldingen die worden geassocieerd met de producten, services, publicaties of branding van ServiceNow (bijvoorbeeld de kleuren en het ontwerp van de verzameling toepassingen van het ServiceNow‑platform in de vorm van een wolk);
 • direct of indirect sponsorschap, aansluiting, partnerschap, certificering, goedkeuring of onderschrijving van ServiceNow aangeven of suggereren met betrekking tot uw product of service, of een handelsmerk, handelsnaam of een deel daarvan van ServiceNow zodanig gebruiken dat het lijkt of dat wordt gesuggereerd dat ServiceNow met uw bedrijf is geassocieerd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in een licentieovereenkomst;
 • direct of indirect aangeven of suggereren dat ServiceNow uw product of service heeft gemaakt, ondersteunt, gebruikt of onderschrijft, met inbegrip van verwijzingen naar elementen van het ServiceNow‑platform zoals het gebruik van NOW, Glide of logo's van ServiceNow;
 • de handelsmerken van ServiceNow weergeven zonder de aanwezigheid van uw eigen merk of op een andere wijze handelsmerken van ServiceNow het visuele middelpunt maken van uw materiaal, of deze prominenter of groter weergeven dan uw eigen merken en ontwerpen, of
 • de handelsmerken van ServiceNow vullen met andere ontwerpen, merken of handelsnamen zodat ze niet meer duidelijk herkenbaar en onderscheidbaar zijn.

Minachtend of misleidend gebruik

 • Gebruik de handelsmerken van ServiceNow niet op een wijze, in een context of op een locatie die minachtend, beledigend of lasterlijk is jegens ServiceNow, haar producten en services, of enige persoon of entiteit.
 • Verwijs niet op valse, onjuiste of misleidende wijze naar handelsmerken van ServiceNow.
 • Toon handelsmerken van ServiceNow niet in verband met publicaties, websites of materialen die obsceen, pornografisch, gewelddadig, minachtend, van slechte smaak of onwettelijk zijn, bedoeld zijn om onwettelijke activiteiten aan te moedigen of bedoeld zijn om schending van een abonnementsovereenkomst of veiligheidsmaatregel van ServiceNow aan te moedigen.

Webgebruik

Tenzij met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ServiceNow, welke toestemming mag worden ingetrokken indien u deze richtlijnen, of eventuele aanvullende richtlijnen die mogelijk van toepassing zijn, overtreedt:

 • mag u geen handelsmerk van ServiceNow of een woord of zin die lijkt op een handelsmerk van ServiceNow gebruiken in een domeinnaam of als meta‑tags of verborgen tekst op een website.
 • mag u geen handelsmerk van ServiceNow aanschaffen of gebruiken in of als een domeinnaam, tagline, advertentiewoord of advertentietrefwoord voor een zoekmachine, forum van sociale media of andere online plek.

Algemene aard van deze Richtlijnen

Deze Richtlijnen zijn algemeen van aard en zijn niet bedoeld als een uitputtende lijst van de merk‑ en auteursrechten van ServiceNow. ServiceNow, Inc. behoudt alle rechten met betrekking tot haar handelsmerk, dienstmerk en auteursrecht, inclusief rechten die niet uitdrukkelijk in deze Richtlijnen omschreven zijn. De goodwill ontleend van elk gebruik van een ServiceNow‑handelsmerk strekt slechts ten gunste van ServiceNow.

Indien u een zakelijke relatie heeft met ServiceNow kunt u aanvullende richtlijnen hebben ontvangen die het verboden en toegestane gebruik van ServiceNow‑handelsmerken en ServiceNow‑auteursrechtelijk beschermde werken beschrijven, inclusief gedetailleerde schriftelijke grafische vereisten. Alle aanvullende richtlijnen gelden slechts als aanvulling op en niet als vervanging van deze Richtlijnen.

ServiceNow, Inc. kan deze Richtlijnen van tijd tot tijd wijzigen. Lees deze Richtlijnen en eventuele aanvullende richtlijnen alvorens uw gebruik van een ServiceNow‑handelsmerk of ServiceNow‑auteursrechtelijk beschermd werk te publiceren om naleving te verzekeren.

U moet meewerken aan elk verzoek van ServiceNow om elk gebruik van een ServiceNow‑handelsmerk of ServiceNow‑auteursrechtelijk beschermd werk te corrigeren, herstellen of beëindigen indien dit gebruik door ServiceNow als onjuist is vastgesteld onder deze Richtlijnen.

Huidige handelsmerken van ServiceNow

Handelsmerk
SERVICENOW® ServiceNow-logo
ServiceNow-logo

NOW® Now-logo
Now-logo
ACCELERATENOW™
AUTOMATENOW™
BRIGHTPOINT SECURITY®
BRIGHTPOINT SENTINEL®
BUSINESSNOW™
CHAMPION ENABLEMENT™
CHANGING THE WAY PEOPLE WORK®
CIO DECISIONS®
CONFIGURENOW™
CREATENOW®
CREATORCON® CreatorCon-logo
DEVELOPNOW™
ENTERPRISENOW™
EVERYTHING AS A SERVICE®
FACILITIESNOW™
FIELDSERVICESNOW™
FINANCENOW™
HRNOW™
ITNOW™
KNOWLEDGE® Knowledge-logo
KPILIBRARY™
LEGALNOW™
MAKING THE WORLD OF WORK, WORK BETTER FOR PEOPLE™
MARKETINGNOW™
NONSTOP CLOUD™
NOW ON NOW™
NOW PLATFORM®
NOWFORUM®
PARLO™ Parlo-logo
PARTNER CATALYST®
PARTNERNOW®
QUICKSTART™
SALESNOW™
SECURITYNOW™
SERVICE MANAGEMENT FOR THE ENTERPRISE®
SERVICENOW CORE™
SERVICENOW EDGE™
SERVICENOW EXPRESS®
SERVICENOW INSPIRE®
SERVICEWATCH™
SKYGIRAFFE® SkyGiraffe-logo
STARTNOW®
SYSTEM OF ACTION®
THE END OF NO. THE BEGINNING OF NOW.®
THE ENTERPRISE CLOUD COMPANY®
THE INTELLIGENT AND INTUITIVE CLOUD PLATFORM FOR WORK™
VENDORHAWK® VendorHawk-logo
VORSTACK®
WORKS FOR YOU™ Workflow logo