Wat is GRC?

De capaciteiten die een organisatie helpen om onzekerheid aan te pakken, integer te handelen en doelstellingen op betrouwbare wijze te bereiken met behulp van een risicobewuste cultuur.

Governance, Risk, and Compliance (GRC) biedt organisaties het vertrouwen en de tools die ze nodig hebben om hun bedrijfsactiviteiten uit te voeren zonder de grenzen van de regelgeving te overschrijden. Bij veel organisaties ontbreekt het aan goed gedefinieerde GRC-programma's of bestaat de neiging om deze niet te financieren. Om succesvol te zijn, moeten organisaties hun veerkracht verbeteren en zich voorbereiden op onderbrekingen om relevant te blijven en waarde te leveren.

De business case voor GRC moet gericht zijn op het verbeteren van de zichtbaarheid van risico's, het afstemmen van GRC-inspanningen op bedrijfsprioriteiten en het bieden van toekomstgerichte inzichten om bedrijven te helpen snel en slagvaardig te handelen.

Governance: de kaders van de activiteiten van een organisatie en of deze al dan niet zijn afgestemd op de bedrijfsdoelstellingen. Activiteiten omvatten processen, structuren en beleid die zijn bedoeld om bedrijfsactiviteiten te beheren en te bewaken.

Risk: een voortdurend proces van het aanpakken van risico's, het beperken van risico's door middel van controles en het verzekeren dat de risico's worden beheerd volgens het beleid. Dit omvat het meten van risico, beoordeling, behoud, bewaking en identificatie.

Compliance: ervoor zorgen dat activiteiten binnen een organisatie op een manier worden uitgevoerd die in overeenstemming is met wet- en regelgeving.

 • Strategisch: effectieve risicoverantwoordelijkheid en governance die van invloed zijn op bedrijfsstrategieën.
 • Operationeel: alles wat de activiteiten van een bedrijf en de bijbehorende processen kan stilzetten, wijzigen of beïnvloeden.
 • Technologie: omvat naast storingen in toepassingen, databases, infrastructuren en andere aangesloten apparaten ook cyberrisico's.
 • Gegevens: wanneer informatie gevoelig is voor diefstal of corruptie. Bescherming omvat het vertrouwelijk houden van gegevens, het waarborgen van de integriteit en het handhaven van de beschikbaarheid.
 • Cyber: vergelijkbaar met technologische risico's. Financieel verlies, verstoring van de bedrijfsvoering of algemene schade aan de reputatie van een organisatie als gevolg van IT-storingen.
 • Privacy: de mogelijkheid van verlies, onbevoegde openbaarmaking of diefstal van privégegevens.
 • Reputatie: het risico dat een organisatie een negatief imago heeft, vanwege een ontevreden klant, gegevensinbreuk, productuitval of een negatieve beoordeling.
 • Derden: ervoor zorgen dat verkopers, leveranciers, zakenpartners en gelieerde ondernemingen een goede risicohouding hebben en geen gevaar vormen voor de organisatie.
 • Naleving/regelgeving: de mate waarin niet-naleving van invloed kan zijn op wettelijke verplichtingen.

 • Belanghebbenden eisen een hoge mate van transparantie, verantwoordelijkheid en prestaties.
 • Regelgeving verandert voortdurend op onvoorspelbare wijze.
 • Relaties en risico's van derden nemen exponentieel toe, wat een uitdaging is voor het management.
 • Het ontbreken van risico-identificatie heeft ernstige gevolgen.
 • Efficiëntiewinst door GRC is noodzakelijk voor bedrijfsgroei.

Geïntegreerde GRC, of geïntegreerd risicobeheer, is een uitgebreidere bedrijfsbrede benadering die organisaties de mogelijkheid biedt om verschillende risico's in real-time te bewaken, te beheren en aan te pakken. Geïntegreerd risicobeheer is een belangrijk aspect van een risicobewuste organisatie die de prestaties en besluitvorming kan verbeteren.

Strategie

Managers kunnen goed onderbouwde, risicogebaseerde beslissingen nemen die aansluiten op de bedrijfsdoelstellingen.

Integratie

Organisaties krijgen een beter inzicht in de risico's en de impact van deze risico's op een bedrijfsresultaat. Dit wordt gedeeld met alle afdelingen en bedrijfseenheden, wat kan helpen bij het afbreken van silo's en verminderen onnodige duplicatie.

Gedigitaliseerd

GRC is samengevoegd in één platform voor de automatisering van processen. Workflows worden vereenvoudigd, documentatie kan worden opgeslagen en er wordt een beter gestandaardiseerd framework gemaakt.

De verwachtingen van de beoefenaar veranderen, zodat een geïntegreerde benadering van risicobeheer wenselijk is.

Effectieve GRC moet:

 • Aangestuurd worden door marktleiders zoals CISO's, CFO's, CIO's, CFO's, CEO's, Juridisch, enz.
 • Een risicogerichte cultuur hebben.
 • Op een modern, geïntegreerd cloudplatform gebouwd worden.
 • Eenvoudig te integreren zijn met andere technologieën in het ecosysteem om gegevens te verzamelen.
 • Het delen van gegevens eenvoudig maken zodat u gemeenschappelijke gegevens op verschillende plekken kunt gebruiken.
 • Op bedrijfsrisico's in de gehele organisatie en in ecosystemen van derden gericht zijn
 • Bedrijfsgerichte, procesgebaseerde workflows maken om risico's te analyseren en te behandelen.
 • Risicoinformatie en workflows integreren in dagelijkse/operationele tools.
 • Risico en compliance binnen handbereik van iedereen brengen.
 • Continue bewaking van risico's en controles mogelijk maken door het gebruik van geautomatiseerde risico-indicatoren.
 • Risico's in bedrijfstermen uitleggen met behulp van bedrijfsgerichte dashboards
 • Het allemaal continu blijven doen voor afdelingen en functionele groepen in de hele onderneming, en met leveranciers, om een holistisch, realtime overzicht van de risico's te bieden.

 • De kosten kunnen stijgen
 • Er is een gebrek aan inzicht in mogelijke risico's
 • Tijdrovend proces om rapporten op bestuursniveau te genereren, en dat betekent verouderde gegevens, waardoor leidinggevenden en de raad niet in staat zijn om correct aan te sturen en de juiste beoordeling te geven
 • Risico's van derden worden niet goed aangepakt
 • Het meten van risicogecorrigeerde prestaties is moeilijk
 • Er zijn te veel negatieve realiseringen die leiden tot:
  1. Negatieve auditbevindingen
  2. Boetes i.v.m. niet-naleving
  3. Kosten voor het oplossen van schendingen
  4. Verloren klanten
  5. Reputatieschade
 • Zonder gezamenlijke taal verspillen mensen tijd aan problemen met lage prioriteit
 • De productiviteit neemt af door tijdrovende processen
 • Omslachtige en ongebruikelijke gebruikerservaringen verstoren het bedrijf en zorgen ervoor dat eerstelijnswerknemers zich niet betrokken voelen
 • Afdelingen zijn niet in staat om effectief samen te werken

Een effectieve GRC stelt een benadering vast om ervoor te zorgen dat de juiste mensen de benodigde informatie krijgen wanneer dit nodig is, dat er doelstellingen worden vastgesteld en de juiste controlemaatregelen worden genomen om onzekere situaties aan te pakken en daarnaar te handelen. Een goed uitgevoerd GRC-proces levert de volgende voordelen op:

 • Lagere kosten door automatisering en door vermindering van de kans op boetes als gevolg van audits, schendingen van compliance en inbreuken.
 • Minder risico's door leveranciers.
 • Beter in staat om zich aan te passen aan veranderingen in bedrijfsmodellen, risico's die verbonden zijn aan digitale transformatie of nieuwe regelgeving.
 • Minder impact op de bedrijfsvoering: dankzij efficiëntieverbeteringen kunnen organisaties meer doen met minder.
 • Verbeterde mogelijkheid om het bedrijf te schalen en te laten groeien.
 • Beter in staat om snel en efficiënt kwaliteitsinformatie te verzamelen bij werknemers en leveranciers.
 • Verbeterde toegang tot risico-informatie in de gehele onderneming met één opslagplaats.
 • Beter in staat om processen op consistente wijze te herhalen.
 • Verbeterde productiviteit door het elimineren van zich herhalende en overbodige taken.
 • Effectieve communicatie met belanghebbenden in het hele bedrijf, met de directie en de raad.
 • Strategische besluitvorming met real-time risicogegevens en de mogelijkheid om de impact op het bedrijf te berekenen.
 • Concurrentievoordeel - klanten weten dat er een plan is om risico's aan te pakken, waardoor de kans op een inbreuk wordt verkleind en hun gegevens beter worden beschermd.

Hoewel er geen enkele GRC-oplossing is die in elke mogelijke organisatie effectieve Governance, Risk, and Compliance kan garanderen, hebben de meeste GRC-oplossingen bepaalde componenten gemeen. Hieronder vindt u enkele essentiële functies en factoren die in de meeste GRC-platforms voorkomen.

 • Controle
 • Workflows
 • Centrale gegevensopslagplaatsen
 • CMDB om de impact op het bedrijf van af te leiden
 • Risico-indicatoren
 • Levenscyclus van beleid
 • Autoriteitsdocumentenbibliotheek
 • Mobile
 • Chatbots
 • OOTB-integraties met derden

 • Beleidsbeheer
 • Naleving van regelgeving
 • Digitaal en technologisch risicobeheer
 • Risicobeheer bij derden
 • Audit Management
 • Weerbaarheid en continuïteitsbeheer
 • Privacy Management

Ga aan de slag met ServiceNow Governance, Risk, and Compliance

Beheer risico en weerbaarheid in real time met ServiceNow.

Contact
Demo