Created with Sketch.

Recovery Email

Your account give you access to even more premium content, don't lose access to it. Provide a recovery email below.
 • Secondary E-mail

Gebruiksvoorwaarden website ServiceNow

1. Acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden

De volgende algemene voorwaarden, tezamen met eventuele documenten waarnaar verwezen wordt (tezamen "Gebruiksvoorwaarden") vormen een juridische overeenkomst tussen u en uw personeel, agents, aannemers en eventuele andere entiteiten namens wie u deze voorwaarden accepteert (tezamen “u” en “uw”) en ServiceNow, Inc. Als u gevestigd bent in de VS, Canada, Mexico, ServiceNow Nederland B.V. of als u gevestigd bent in een ander land worden (“ServiceNow,” “wij,” “ons” en “onze”) gebruikt. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de Website van ServiceNow (zoals hieronder gedefinieerd).

BELANGRIJK: DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VORMEN EEN BINDEND CONTRACT TUSSEN U EN ONS ALS U DEZE GEACCEPTEERD HEBT.   U ACCEPTEERT DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN DOOR  (1)DE WEBSITE TE OPENEN OF GEBRUIKEN, (2) UW AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN AAN TE GEVEN ALS ZE ONLINE GEPRESENTEERD WORDEN, ZOALS DOOR EEN VELD TE SELECTEREN WAARIN ACCEPTATIE VERMELD WORDT OF DOOR OP EEN PICTOGRAM TE KLIKKEN WAAROP “ACCEPTEREN” OF EEN SOORTGELIJKE TEKST STAAT, OF DOOR ANDERSZINS ELEKTRONISCH DEZE OVEREENKOMST TE ONDERTEKENEN; OF DOOR (3) RECHTEN VOLGENS DEZE OVEREENKOMST UIT TE OEFENEN OF ER ANDERSZINS AANSPRAAK OP TE MAKEN.  DOOR INDIVIDUELE ACCEPTATIE VAN DEZE OVEREENKOMST NAMENS EEN ENTITEIT, VERTEGENWOORDIGT MEN DAT HIJ OF ZIJ TOESTEMMING HEEFT OM DEZE ENTITEIT TE VERTEGENWOORDIGEN EN AANKOPEN MAG DOEN NAMENS DEZE ENTITEIT.  U MAG DE WEBSITE NIET GEBRUIKEN ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN. 

De term “Website” betekent de openbare websites van ServiceNow, waaronder doch niet beperkt tot de websites die te vinden zijn op de volgende URL's: www.servicenow.com; community.servicenow.com; knowledge.servicenow.com; demochannel.service‑now.com; wiki.servicenow.com; share.servicenow.com; partners.servicenow.com; store.servicenow.com; publisher.servicenow.com; en developer.servicenow.com. De term “Website” heeft geen betrekking op de Producten van ServiceNow (zoals hieronder gedefinieerd), ongeacht de domeinnaam die gebruikt wordt voor toegang tot dergelijke Producten van ServiceNow.

De Website bevat verschillende soorten resources, waaronder een of meer van de volgende: gebieden om contact te maken met de Website en de gebruikerscommunity, zoals de berichtenborden, chatruimten, bulletinboards, trainingsmodules, gebruikesbeoordelingen, gebruikersreviews en andere gerelateerde interactieve en sociale functies (tezamen de “Communityservices”); informatie, software, tekst, weergaves, afbeeldingen, video, audio‑opnames en gebruikersinterfaces die zijn opgenomen in of gegenereerd door de Website, evenals het ontwerp, selectie en de regeling daarvan, behalve indien uitdrukkelijk aangegeven door een licentie van een derde (tezamen de “Websitecontent”); productspecificaties en productdocumentatie (tezamen “Documentatie”); software zoals interfaces van applicatieprogramma's, updatesets, ontwikkelingstools, stukjes code en voorbeeldcode, maar met uitzondering van Apps (hieronder gedefinieerd), gepubliceerd door ServiceNow om personalisering en configuratie van ServiceNow Producten mogelijk te maken (tezamen “Ontwikkelingstools”); en niet‑gepubliceerde edities van ServiceNow Producten (“Non‑Production Instances”). Uw recht op het gebruik van de Website, waaronder de Communityservices, Websitecontent, Documentatie, Ontwikkelingstools en Non‑Production Instances, is onderhevig aan uw acceptatie van deze Gebruiksvoorwaarden.

Het is ons naar eigen goeddunken toegestaan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en bij te werken. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd bezoekt om eventuele veranderingen op te merken die wij hebben doorgevoerd, gezien deze bindend voor u zijn. Alle wezenlijke veranderingen hebben een toekomstige werking. Veranderingen van de procedure voor het beslechten van geschillen,zoals uiteengezet in het hoofdstuk met als naam Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank , zijn niet van toepassing op geschillen waar partijen al over zijn geïnformeerd vanaf de datum waarop de verandering op de Website is geplaatst. Uw blijvende gebruik van de Website na het plaatsen van herziene Gebruiksvoorwaarden betekent dat u de veranderingen accepteert en ermee akkoord gaat.  Als de herziene Gebruiksvoorwaarden door u zijn geaccepteerd, kunnen een licentie of andere rechten die we u hebben toegekend onder de vorige versie automatisch worden ingetrokken.

Persoonlijk identificeerbare informatie van u die verzameld is door dezer Website, wordt behandeld in overeenstemming met het Privacybeleid, waar hierbij naar wordt verwezen in deze Gebruiksvoorwaarden. U moet de Website sluiten als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden of het Privacybeleid.

Toegang

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder berichtgeving de Website en haar inhoud in zijn geheel of gedeeltelijk te beëindigen of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk indien de gehele Website of een deel daarvan op een bepaald moment of voor een bepaalde duur niet beschikbaar is. Het is ons toegestaan om van tijd tot tijd de toegang tot de gehele Website of een deel daarvan te beperken voor geregistreerde gebruikers of een bepaalde serie gebruikers. U alleen bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat u toegang hebt tot de Website.

Accounts

Voor toegang tot bepaalde delen van de Website of bepaalde resources, kunt u gevraagd worden bepaalde registratiegegevens of andere informatie in te voeren.  Dit is een voorwaarde voor het gebruik van de Website en u geeft aan en garandeert dat u de wettelijke volwassen leeftijd hebt binnen het rechtsgebied waar u woonachtig bent en dat alle informatie die u doorgeeft juist, kloppend en volledig is. Als u een gebruikersnaam, wachtwoord of andere gegevens kiest of hiervan voorzien wordt als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, dan dient u dergelijke informatie als vertrouwelijk te behandelen en is het u niet toegestaan deze informatie bekend te maken aan derden. U gaat ermee akkoord dat u alleen jegens ons verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die gerelateerd zijn aan uw account. U gaat ermee akkoord ServiceNow onmiddellijk in te lichten omtrent eventueel ongeautoriseerd gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord, of een andere inbreuk op de security. U dient aan het einde van elke sessie uit te loggen bij uw account. U dient extra op te letten als u uw account opent vanaf een openbare of gedeelde computer zodat anderen uw wachtwoord of andere persoonsgegevens niet kunnen zien of opschrijven. ServiceNow heeft te allen tijde en om welke reden dan ook, het absolute recht om een gebruikersnaam of wachtwoord uit te schakelen indien wij naar eigen goeddunken van mening zijn dat u de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden niet hebt gevolgd.

Producten van ServiceNow

De “Website” heeft geen betrekking op Producten van ServiceNow. “Product van ServiceNow” betekent het ServiceNow‑platform en alle eventuele ServiceNow‑applicaties of abonnementsdiensten, waaronder die specifiek door ons worden geleverd aan onze betalende klanten, evenals professionele services, support, onderhoud en andere producten of services die ServiceNow te koop aanbiedt.  Producten van ServiceNow hebben geen betrekking op Non‑Production instances of Apps (zoals hieronder gedefinieerd). U dient toegang aan te schaffen tot Producten van ServiceNow onderhevig aan een afzonderlijk abonnement of andere overeenkomst met ServiceNow (“Abonnementsovereenkomst”).

2. Gebruik van de website

Posten

Het is u en andere derde gebruikers van de Website toegestaan om content, materialen of gehoste applicaties te posten, verzenden, bij te dragen, publiceren, tonen, zichtbaar te maken of naar anderen te verzenden (hierna "post") (tezamen "Bijdragen van gebruikers" en tezamen met bijdragen die officieel geplaatst worden door ServiceNow, “Bijdragen”) op of via de Website. Posten geeft onze klanten, partners, ontwikkelaars, mogelijke klanten, personeel en andere geïnteresseerden de mogelijkheid om informatie te delen, ideeën, expertise en ervaringen uit te wisselen, vragen te stellen, oplossingen te bieden, technologische zaken te delen en productinformatie te verkrijgen. Voor een levendige, positieve en vriendelijke community, kunnen wij maatstaven hanteren voor gepaste inhoud en kunnen we anti‑ethisch gebruik verbieden in de bedoelde community‑omgeving. Gebruikersbijdragen worden beschouwd als niet‑vertrouwelijk en niet aan eigendomsrechten verbonden. U kent hierbij ServiceNow een oneindige, onherroepelijke, volledig betaalde, te sublicentiëren, overdraagbare, niet‑exclusieve, wereldwijde licentie zonder royalty's toe om Gebruikersbijdragen die u voor welk doen dan ook post te kopiëren, verspreiden, wijzigen, afgeleide werken van te maken, openbaar te plaatsen, openbaar uit te voeren, te maken, gebruiken, verkopen, vertalen en bekend te maken aan derden. Wij zijn niet verplicht om eventuele Bijdragen van gebruikers te posten of gebruiken en behouden ons het recht voor om Gebruikersbijdragen te bewerken of verwijderen die naar ons goeddunken deze Gebruikersvoorwaarden overtreden.

In hoeverre u supportrechten hebt aangeschaft volgens uw Abonnementsdienst, is het u niet toegestaan de Communityservices te gebruiken om problemen met support te escaleren.  Neem contact op met ServiceNow Support zoals aangegeven in uw Abonnementsovereenkomst.

U alleen bent verantwoordelijk voor Gebruikersbijdragen die u post, waaronder voor de wettelijkheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en geschiktheid daarvan. ServiceNow is niet verantwoordelijk voor (en niet aansprakelijk voor) Gebruikersbijdragen. U verklaart en garandeert dat u de eigenaar bent van alle rechten in en van de Gebruikersbijdragen die u post en dat u het recht hebt om ServiceNow en haar partners de voornoemde licenties toe te kennen. U verklaart en garandeert dat al uw Bijdragen van gebruikers voldoen aan deze Gebruiksvoorwaarden en u gaat ermee akkoord ServiceNow, haar partners en licentiegevers te verdedigen en schadeloos te stellen voor eventuele overtredingen van deze verklaring en garantie. Meningen die worden uitgedrukt in Bijdragen van gebruikers zijn de meningen van de partij die de Gebruikersbijdragen post en zijn niet noodzakelijk de mening van ServiceNow.

Gedragscode

U gaat ermee akkoord de volgende gedragscode te volgen voor uw gebruik van de Website:

 • Aardig en hoffelijk zijn. Anderen te respecteren en behandelen zoals u zelf behandeld wordt worden.
 • Uw publiek respecteren. Posts mogen andere leden niet overstuur maken, bedreigen, lastig vallen, pesten of in verlegenheid brengen.
 • Gebruikersbijdragen mogen geen materialen bevatten die beledigend, obsceen, ongepast, lasterlijk, vervelend, gewelddadig, haat zaaien of anderszins bezwaarlijk zijn.
 • Binnen een gezonde community worden levendige, collegiale discussies altijd aangemoedigd. Het is geen probleem om feiten te bespreken, maar het is wel een probleem om de persoonlijkheid of persoonlijke overtuiging van anderen te bespreken.
 • Gebruik geen tekstvormen zoals alles in hoofdletters of vetgedrukte letters. Dit kan namelijk als vervelend of ongemanierd worden opgevat of de verkeerde boodschap doorgeven.
 • Voorkom het gebruik van afkortingen van termen die anderen mogelijk niet begrijpen. Een afkorting kan voor u mogelijk heel duidelijk zijn, maar kan in een andere context of land een andere betekenis hebben.
 • Wees verantwoordelijk voor uw acties door uw fouten te herstellen en aan te geven of u een eerdere post hebt veranderd.

Verboden gebruik

U gaat ermee akkoord de Website niet te openen of te gebruiken op een manier die:

 • Toepasselijk rijks‑, provinciaal, gemeentelijk of internationaal recht of regelgeving overtreedt of die onwettige daden bevorderen, ondersteunen of daaraan bijdragen, een onwettige bedreiging vormt of die de exportcontrolewet overtreedt.
 • Het recht van de persoon of entiteit overtreedt, mogelijk leidend tot civiele of criminele aansprakelijkheid volgens het toepasselijk recht of de regelgeving die op u van toepassing is, op een andere gebruiker en/of ServiceNow, waaronder overtredingen van privacy‑ of openbare rechten, inbreuken op auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten, of die in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden of het Privacybeleid.
 • Beledigende materialen verzenden of introduceren, waaronder die betrekking hebben op godslaster, geweld, seksueel gedrag, pornografie of discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd.
 • Om ongeautoriseerde toegang te krijgen of trachten te krijgen tot: (a) een account of computer die u niet toebehoort; (b) gegevens, informatie of communicatie op een netwerk of systeem dat niet van u is, zonder toestemming; (c) een systeem, accounts van netwerkgebruikers of wachtwoorden van andere gebruikers, zonder toestemming; (d) e‑mailadressen, schermnamen of andere identificatie zonder toestemming van de betrokken persoon (waaronder doch niet beperkt tot phishing, wachtwoord stelen, spideren en oogsten).
 • Vals, misleidend of frauduleus is, waaronder doch niet beperkt tot: (a) eventuele pogingen tot doen alsof u een andere persoon of identiteit bent, waaronder een andere gebruiker, ServiceNow of een medewerker van ServiceNow; (b) om uw identiteit te vervalsen of relatie tot een andere persoon of organisatie; (c) eventuele pogingen om de indruk te wekken dat u materialen post van personen of entiteiten anders dan uzelf, waaronder doch niet beperkt tot het wijzigen van uw IP‑adres.
 • Om het volgende te gebruiken, verzenden of introduceren: (a) informatie beschermd volgens de privacy‑ of veiligheidswetgeving onderhevig aan de Health Insurance Portability and Accountability Act van 1996 (HIPAA) of onderhevig aan de Health Information Technology for Economic and Clinical Health (HITECH); of (b) niet‑openbare gevoelige of persoonlijk identificeerbare informatie, waaronder doch niet beperkt tot kentekenplaten, paspoortnummers, BSN‑nummers, BTW‑nummers, stempasnummers of soortgelijke identificerende nummers, gezondheidsinformatie of financiële informatie, waaronder bank‑, rekening‑, creditcard‑, debetkaart of andere rekeninggegevens.
 • Met het oog op werving, adverteren, sollicitaties of commerciële activiteiten van wat voor aard dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ServiceNow, doch niet beperkt tot: (a) aanbiedingen, wedstrijden, sweepstakes, ruilhandel, advertentie‑ of piramideconstructies; en (b) het overdragen, werven of verzenden van advertenties of promotioneel materiaal, waaronder "junkmail", "kettingbrieven", "spam" of andere soortgelijke communicatie.
 • Het volgen of kopiëren van materialen op de Website voor niet‑toegestane doeleinden of om de Website te openen via een automatisch apparaat, proces of toegangsmiddelen zoals een robot of een spider.
 • Die een nadelig effect kunnen hebben op het functioneren van de Website, gebruikersinteractie of security, waaronder doch niet beperkt tot: (a) het verkrijgen van ongeautoriseerde toegang tot, of de poging tot het op het spel zetten van de security van, een netwerk, systeem, computing mogelijkheid, apparatuur, data of informatie; (b) poging tot het onderscheppen, herleiden of anderszins onderbreken van communicatie die bedoeld is voor anderen; (c) het uitschakelen, beschadigen, overbelasten of onderbreken van de Website of eventuele servers, computers of databases die verbonden zijn of gebruikt worden door de Website; (d) wijzigen, blokkeren of anderszins te interfereren met de weergave van de Website; (e) interfereren met de mogelijkheid van andere gebruikers om de Website te openen en gebruiken; (f) het registratienummer of gebruikersaccount van andere gebruikers te gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van die gebruiker; (g) het verzenden of introduceren van kwaadwillende of technologisch schadelijke elementen in de Website zoals een spyware programma, virus, Trojaans paard, worm of logische bom; (h) het zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SeviceNow uit te voeren van schaalbaarheidstests, load tests, metingen, scans, penetratie van kwetsbaarheidstests van de Website, waaronder doch niet beperkt tot Communityservices; en (i) meedoen aan activiteiten die ertoe leiden dat servers het doelwit worden van een denial of service aanval.

Overtredingsmelding. 

Als u zich bewust wordt van een overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden door een persoon, waaronder andere gebruikers of derden, dient u ServiceNow hier onmiddellijk per e‑mail over in te lichten via info@servicenow.com..

Disclaimer ServiceNow.

Het is ons toegestaan om, maar wij zijn niet verplicht om, opmerkingen door gebruikers of content door bijdragers te controleren of censureren en wij zijn niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid, geschiktheid of wettelijkheid van zaken die gepost, geplaatst of anderszins zijn aangeboden door derde gebruikers en wij wijzen alle aansprakelijkheid hiervoor uitdrukkelijk af.

3. Non-Production instances

ServiceNow kan u op uw verzoek aan de Website tijdelijk toegang bieden tot een Non‑Production instance van de Producten van ServiceNow (elk een “Non‑Production instance”). Tenzij onderhevig aan een afzonderlijke klikken‑accepteren overeenkomst ten tijde van registratie, is de toegang tot en het gebruik van alle Non‑Production instances onderhevig aan deze Gebruiksvoorwaarden, waaronder doch niet beperkt tot het intellectuele eigendom en de beperkte aansprakelijkheid zoals hierin aangegeven. Indien een klikken‑accepteren overeenkomst beschikbaar wordt gesteld ten tijde van registratie voor toegang tot de services of producten van ServiceNow, zal in het geval van strijdigheid tussen die overeenkomst en deze Gebruiksvoorwaarden, zal de desbetreffende overeenkomst deze Gebruiksvoorwaarden overstijgen op het gebied van deze strijdigheid.

Onderhevig aan naleving van deze Gebruiksvoorwaarden, biedt ServiceNow u louter en alleen toestemming voor het openen en gebruiken van de Non‑Production instance voor uw eigen, interne gebruik om de Producten van ServiceNow te evalueren. Het is ServiceNow toegestaan om naar eigen goeddunken en zonder berichtgeving plug‑ins en functies bij te werken, te upgraden, toe te voegen of te verwijderen en anderszins de Non‑Production instance te wijzigen. Er wordt bij Non‑Production instances geen toegang tot de technische dienst van ServiceNow verleend.

Het is u niet toegestaan de Non‑Production instance te gebruiken met productiegegevens of om services te verlenen aan anderen, waaronder services zoals implementatie, personalisering of configuratie van de Abonnementsdienst.  Het is u niet toegestaan om applicaties, integraties of ander materiaal dat u ontwikkelt via de Non‑Production instance over te dragen, te sublicentiëren, verspreiden of derden er op een andere manier toegang toe te bieden.  Als u op productiebasis toegang nodig hebt tot de Abonnementsdienst of als u services verleent of Apps ontwikkelt voor anderen, neem dan contact op met ServiceNow om commercieel aanbod te bespreken.

DE NON‑PRODUCTION INSTANCE EN ANDERE SERVICENOW CORE TECHNOLOGIE (ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD) WORDEN U AANGEBODEN VOLGENS DEZE OVEREENKOMST, OP UW EIGEN RISICO EN OP “AS‑IS” BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIE. Het is u alleen toegestaan niet‑gevoelige, non‑production data in de Non‑Production instance in te voeren. ServiceNow is niet verplicht of verantwoordelijk voor of met betrekking tot een Non‑Production instance, waaronder doch niet beperkt tot: garantie, support, betrouwbaarheid, back‑up, prestaties of serviceniveau, restitutie, servicekrediet, gebruiksverlies of gegevensverlies.

U behandelt uw aanmeldgegevens om, en voor zover (met de uitzondering van gegevens die u hebt ingevoerd) de Non‑Production instance als vertrouwelijke informatie en maakt deze gegevens niet bekend aan derden. U gaat ermee akkoord benodigde bekendmakingen te doen van en de benodigde toestemming te verkrijgen voor de overdracht van uw gegevens aan ServiceNow in verband met uw gebruik van de Non‑Production instance. ServiceNow is niet verantwoordelijk voor het naleven van de wet die op u en uw branche van toepassing is en die niet in het algemeen van toepassing is op serviceproviders binnen de informatietechnologie. U gaat ermee akkoord dat ServiceNow kwantitatieve gegevens verzamelt, gebruikt en bekendmaakt die zijn ontleend aan het gebruik van de Non‑Production instance voor analyse van de branche, benchmarken, analytics, marketing en andere zakelijke doeleinden.  Alle gegevens die zijn verzameld, gebruikt en bekendgemaakt met betrekking tot een Non‑Production instance, worden alleen in samengestelde vorm gebruikt en uw identiteit zal er niet aan ontleend kunnen worden.

4. Store en Share

De ServiceNow Store, die beschikbaar is via http://store.servicenow.com, het ServiceNow Publisher Portal, dat beschikbaar is via  http://tpp.servicenow.com, en de soortgelijke websites en websites van opvolgers (tezamen “Store”), en de ServiceNow Share website, die beschikbaar is via http://share.servicenow.com  en haar soortgelijke websites en websites van opvolgers (“Share”), geven geregistreerde gebruikers, ServiceNow Partners en SeviceNow toestemming om Apps te bekijken en openen die zijn ontwikkeld door de gebruiker en partnercommunity. Zoals hierin gebruikt, betekent het woord “App”een Bijdrage, gepost door een gebruiker, een ServiceNow Technologiepartner of ServiceNow, een applicatie, integratie, configuratie, uitbreiding, updateset of ander materiaal dat is ontwikkeld door of voor gebruik in combinatie met de Producten van ServiceNow of andere ServiceNow Core Technology.  Apps kunnen worden gedownload voor gebruik in de instance van de ontvanger of gehost door ServiceNow en kan artefacten bevatten zoals code en documentatie.

Het is u niet toegestaan Apps op de site van de Store te posten tenzij u onderdeel bent van het ServiceNow Technologiepartnerprogramma, onderhevig aan een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst.  Een dergelijke overeenkomst prevaleert over deze Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot uw gebruik van de Store en in zoverre deze Gebruiksvoorwaarden in strijd zijn met de afzonderlijke overeenkomst.

Er kunnen verschillende soorten Apps worden gepost in de Store en Share:

Gedeelde App” betekent een App die gratis wordt aangeboden op de Share‑website. Gedeelde apps kunnen worden gedownload of gehost door ServiceNow in verband met de Producten van ServiceNow van de ontvanger. Het is op de Share‑website niet toegestaan om betaalde Apps aan te bieden als abonnement of voor de verkoop.

Conditioneel Gedeelde App” betekent een Gedeelde App waarvoor de gebruiker akkoord moet gaan met aanvullende of andere algemene voorwaarden (“Appvoorwaarden”) als voorwaarde voor het downloaden of openen van de App.

Store App” betekent een App die is gepost op de website van de Store en die gratis beschikbaar is, onderhevig aan Appvoorwaarden.

Een “ServiceNow App” is een App gepost door een werknemer agent of aannemer handelend namens ServiceNow en kan een Gedeelde App van ServiceNow, Conditioneel Gedeelde App van ServiceNow of Store App van ServiceNow Store betreffen.

Alle Gedeelde Apps en Conditioneel Gedeelde Apps die op de Share‑website zijn geplaatst en Store Apps die in de Store zijn geplaatst, zijn onderhevig aan Hoofdstuk 5 (Apps posten).

Store Apps aanschaffen

Voorwaarden voor betalingen en abonnementen. U kunt op de Store‑website een niet‑annuleerbare en niet‑restitueerbare aankoop doen (behalve indien uitdrukkelijk aangegeven) om toegang te krijgen tot een Store App door op de knop “kopen” te klikken van de desbetreffende App in de Store. De prijzen die in de Store worden aangegeven, inclusief kortingen, zijn definitief. Behalve indien uitdrukkelijk uiteengezet in de beschrijving van een bepaalde Store App, worden de kosten voor Store Apps in rekening gebracht wanneer u uw bestelling plaatst. Elke Store App wordt aangeschaft voor een periode van twaalf (12) maanden, mits u een geldig betaald abonnement hebt op de Product(en) van ServiceNow die nodig zijn voor het gebruik van de Store App gedurende deze periode.  Indien uw abonnement op een Product van ServiceNow vervalt dat u nodig hebt voor het gebruik van een Store App, kunt u de Store App pas weer gebruiken als uw gebruiksrechten weer zijn hervat. Uw betalingsverplichting zoals aangegeven in deze paragraaf zal blijven bestaan indien uw recht op het gebruik van een Product van ServiceNow dat nodig is om de Store App te gebruiken komt te vervallen of wordt beëindigd. De aankoop van een Store App is een voortdurende, niet‑scheidbare verplichting voor de volledige duur van het abonnement, ongeacht de factuurplanning. Het is niet toegestaan uw abonnement te annuleren wanneer een abonnementsitem van de Store App komt te vervallen. ServiceNow stuurt vooraf bericht van elke verlenging naar de contactgegevens die u hebt aangeleverd. Tenzij u uw abonnement beëindigt, worden Store Apps automatisch verlengd wanneer de abonnementstermijn vervalt.

Betalingen met creditcard. Voor aankopen met creditcard, dienen betalingen en facturen te worden voldaan ten tijde van de aankoop van de Store App. De creditcard die u gebruikt om uw aankopen te financieren zal maandelijks worden gedebiteerd gedurende de abonnementstermijn van de Store App en bij elke automatische verlenging van uw abonnement.

Aankopen op factuur. Voor aankopen op factuur dienen betalingen binnen dertig (30) dagen te worden voldaan vanaf de factuurdatum van ServiceNow, waarbij betalingen worden gefactureerd en gedaan in de valuta die op de factuur wordt aangegeven. U kunt een inkooporder uitgeven die overeenkomt met deze Gebruiksvoorwaarden, maar een inkooporder is niet verplicht. Als u een inkooporder uitgeeft, dan is dit voor het volledige bedrag van de aankoop, zoals aangegeven in de Store. Eventuele aanvullende of strijdige voorwaarden die voorkomen in een inkooporder, betekenen geen aanpassing van deze Overeenkomst.

Te laat betalen. Als u te laat betaalt, dan moet u een rente van anderhalf procent (1,5%) per maand betalen of de wettelijke maximale rente, naargelang welke lager is. Als u de vermelde bedragen niet betaalt, kan ServiceNow u in gebreke stellen, waarna u na de ingebrekestelling van ServiceNow nogmaals dertig (30) dagen de tijd hebt om de betaling te voldoen. Als u de betaling dan alsnog niet doet en niet aan de voorwaarden van deze paragraaf kunt voldoen, kan ServiceNow uw toegang tot de Store App opzeggen ter aanvulling op de andere rechten en beschikbare oplossingen.

Overgebruik. ServiceNow kan op afstand uw gebruik van de Store App volgen ter vergelijking met uw gebruiksrechten. Op schriftelijk verzoek van ServiceNow dient u medewerking te verlenen om het naleven van deze Gebruiksvoorwaarden aan te kunnen tonen. Indien ServiceNow bepaalt dat u uw toegestane gebruik van de Store App overschrijdt, zal ServiceNow u hieromtrent binnen dertig (30) dagen een bericht sturen, waarna u: (a) het niet‑toegestane gebruik staakt of (b) aanvullende abonnementen aanschaft die overeenkomen met uw werkelijke gebruik.

Belastingen. Alle prijzen in de Store zijn exclusief btw, heffingen, kosten, boetes of soortgelijke overheidsbelastingen, waaronder verkoop‑ en gebruiksbelasting, Belasting Toegevoegde Waarde (“BTW”), belasting op goederen en services (“BGD”), accijnzen, bedrijfs‑, service‑ en soortgelijke transactiebelastingen die kunnen worden opgelegd binnen een rechtsgebied en de rente en boetes daarop, “Belastingen”). U bent verantwoordelijk voor en bekostigt de Belastingen op uw aankoop van, betaling voor, toegang tot of gebruik van eventuele Store Apps waar u toegang toe heeft. Er worden geen Belastingen afgetrokken op de betalingen aan ons, behalve indien dit wettelijk vereist is, in welk geval het te betalen bedrag wordt verhoogd zodat wij, na het verrekenen van alle eventuele aftrekposten, een bedrag ontvangen en behouden (vrij van belastingplichten) dat gelijk staat aan het bedrag zoals we het zouden ontvangen zonder aftrekposten. Elke partij is verantwoordelijk voor en bekostigt de belasting die wordt geheven op het netto inkomen. Als u vrijgesteld bent van Belastingen volgens deze Gebruiksvoorwaarden, dan geeft u aan ons een belastingvrijstellingsnummer door en een certificaat voordat u uw aankoop doet. Na ontvangst van een geldig vrijstellingsbewijs brengt ServiceNow geen Belastingen in rekening waar u voor vrijgesteld bent. Als wij verplicht zijn Belastingen te factureren of te innen die betrekking hebben op uw aankoop, betaling voor, toegang tot of gebruik van de Store App, dan sturen wij u een factuur met het bedrag van die Belastingen, indien wettelijk vereist geheel uiteengezet. U stuurt ons uw BTW‑ of BGD‑nummer(s) voor (i) het land waarin u uw bedrijf gevestigd hebt en/of (ii) een ander land waar u gevestigd bent. U gebruikt de bestelde Store App voor uw zakelijke gebruik op voornoemde locatie(s), overeenkomstig de aangeleverde BTW‑ of BGD‑identificatienummer(s). De verplichtingen van partijen volgens deze Paragraaf blijven altijd, ongeacht beëindiging of verval van deze Gebruiksvoorwaarden.

Rechten en Beperkingen van de App

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van Apps uit de Store en Share, ter aanvullen op andere beperkingen en disclaimers die hierin worden aangegeven:

Minimale eisen. U dient afzonderlijke toestemming van ons te verkrijgen om de Producten van ServiceNow te gebruiken, waaronder: (a) eventuele specifieke Producten van ServiceNow waarvoor een App moet worden gebruikt, waaronder doch niet beperkt tot een Product van ServiceNow waarvoor aangepaste applicaties moeten worden gebruikt die worden uitgevoerd op het ServiceNow Platform; en (b) een Product van ServiceNow waarmee de App gebruikt moet worden. U mag geen Apps gebruiken als u geen Abonnementsovereenkomst met ons hebt gesloten.

Rechten op Apps onderhevig aan Appvoorwaarden. De gebruiker die een App post onderhevig aan Appvoorwaarden en niet ServiceNow, is verantwoordelijk voor de rechten en plichten in de Appvoorwaarden. Uw toegang, gebruik of download van een Conditioneel Gedeelde App of Store App is onderhevig aan de Appvoorwaarden die aan u worden gepresenteerd voordat uw toegang plaatsvindt. Indien de Appvoorwaarden in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, prevaleren deze Gebruiksvoorwaarden. Niettegenstaande eventuele tegenstrijdige voorwaarden in Appvoorwaarden, is het u niet toegestaan een App die u hebt aangeschaft via de Store of Share over te dragen, onder te licentiëren, te verspreiden of op andere wijze derden er toegang toe te geven. ServiceNow is niet verantwoordelijk voor de inhoud van Appvoorwaarden.

Rechten op ServiceNow Apps. Met betrekking tot eventuele aangeschafte ServiceNow Store Apps, hebt u de rechten en plichten zoals van toepassing op een “Abonnementsservice” volgens uw huidige Abonnementsovereenkomst, onderhevig aan de disclaimers zoals uiteengezet in deze Servicevoorwaarden. Met betrekking tot eventuele gedownloade ServiceNow Gedeelde Apps, hebt u een niet‑exclusief, niet‑overdraagbaar, oneindig recht op het kopiëren, gebruiken en het maken van afgeleide werken van de ServiceNow Gedeelde App, maar louter en alleen ter evaluatie, personalisering, configuratie of gebruik van de ServiceNow Gedeelde App, in combinatie met Producten van ServiceNow die u anders zou moeten gebruiken onder een afzonderlijke Abonnementsovereenkomst. Niettegenstaande het voornoemde, zijn dergelijke Appvoorwaarden van toepassing op uw gebruik van de App indien de ServiceNow Store App of ServiceNow Gedeelde App onderhevig is aan de Appvoorwaarden. In geval van strijdigheid tussen Appvoorwaarden die van toepassing zijn op een ServiceNow App en deze Gebruiksvoorwaarden, prevaleren de Appvoorwaarden met betrekking tot een dergelijke strijdigheid, met betrekking tot uw gebruik van de bijbehorende ServiceNow App.

Beperkt gebruik van Store en Share Bijdragen. Niettegenstaande eventuele contractvoorwaarden in Appvoorwaarden, is het u niet toegestaan om: (a) een App over te dragen, te sublicentiëren, te verspreiden of op andere wijze en derde toegang toe te bieden; (b) en App te gebruiken om een product te ontwikkelen dat afzonderlijk gebruikt wordt van het ServiceNow platform; (c) API's te gebruiken die anders zijn dan de ServiceNow API's die op de website van ServiceNow worden aangeboden om te communiceren met Producten van ServiceNow, of om dergelijke API's te omzeilen of API's anderszins te gebruiken waardoor de mogelijkheid van ServiceNow beperkt wordt om fouten te isoleren wanneer men klantenservice biedt; of (d) om een App te gebruiken anders dan in verband met een Product van ServiceNow die u mag gebruiken volgens een afzonderlijke Abonnementsovereenkomst.

Certificering. Bepaalde Apps kunnen worden geadverteerd als Gecertificeerd, wat betekent dat de App met succes een aantal compatibiliteitstests heeft doorlopen die wij hebben ontworpen. De identificatie van een App als Gecertificeerd wordt niet opgevat als een vertegenwoordiging, garantie, of belofte vanuit ons, behalve die zijn uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden, noch dat een bepaling van een bijdrager of uw gebruik van een App door derden of van toepassing zijnde wet‑ en regelgeving wordt toegestaan.

Tests. De gebruiker die een App post, en niet ServiceNow (met de uitzondering van ServiceNow Apps), is de aanbieder van toegangsrechten en heeft de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de bijbehorende App. Alle Apps moeten zorgvuldig door de gebruiker worden getest in een testomgeving voordat deze in een productieomgeving mogen worden gebruikt. U gaat ermee akkoord met betrekking tot Apps te vertrouwen op verklaringen, vorderingen, opmerkingen of andere discussies op of via de Website door personen. Behalve indien anderszins aangeboden in de Appvoorwaarden van een App, bent u alleen verantwoordelijk voor het onafhankelijk testen en valideren van een App voordat deze wordt ingezet in een productieomgeving. Dienovereenkomstig stelt u op basis van de prestaties van een App geen eisen voor overtreding van garantie of contract, of verkeerde vertegenwoordiging jegens derde gebruikers.

Afwijzing van support, schadeloosstelling en security. Uw gebruik van een App, of opname van een App (zelfs een App van ServiceNow) in een Product van ServiceNow betekent een wijziging of personalisering van dat desbetreffende Product van ServiceNow door u met het oog op een Abonnementsovereenkomst of andere overeenkomst tussen u en ServiceNow met betrekking tot het Product van ServiceNow. Een dergelijke personalisering of aanpassing (of defect of functie verlies dat daardoor wordt veroorzaakt) is niet onderhevig aan verandering volgens een Abonnementsovereenkomst. U hebt geen recht op support, servicekrediete, restituties, Service Level Agreements of andere servicerechten volgens een Abonnementsovereenkomst of andere overeenkomst, van wat voor aard dan ook, met betrekking tot uw gebruik van een App, behalve indien uitdrukkelijk door ons toegekend in Appvoorwaarden. Schadeloosstelling of beveiligingsplichten jegens ons volgens een Abonnementsovereenkomst zijn niet van toepassing op Apps die u implementeert of gebruikt in verband met een Product van ServiceNow.

Behalve indien anderszins in voorzien volgens de Appvoorwaarden, biedt de Appbijdrager geen ondersteuning, tenzij wij of een derde gebruiker van de Website die bijdrager is. Om een omgeving te creëren waarin gebruikers aangemoedigd worden om materialen bij te dragen om door andere gebruikers te laten bespreken en testen, weerhoudt u zich ervan om supportvragen te stellen aan de persoon die de content heeft geplaatst.

Afwijzing van Aansprakelijkheid Bijdrager. U dient een App goed te bekijken en uitvoerig te testen in een non‑production omgeving voordat u deze in een productieversie van de Producten van ServiceNow gebruikt. U gaat ermee akkoord alle risico's te dragen met betrekking tot het gebruik van een App. BEHALVE VOOR DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SERVICENOW OF INDIEN ANDERSZINS UITDRUKKELIJK AANGEGEVEN IN DE VAN TOEPASSING ZIJNDE APPVOORWAARDEN, IS EEN BIJDRAGER OF SERVICENOW GEENSZINS VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK JEGENS U OF EVENTUELE ANDERE PERSONEN VOOR VERLIES OF SCHADE VOORTKOMEND UIT EEN APP, WAARONDER DOCH NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, STRAFRECHTELIJKE OF GEVOLGSCHADE, HET DEKKEN VAN SCHADE OF SCHADE OP BASIS VAN OMZETDERVING, GEGEVENSVERLIES OF GEBRUIK, ONGEACHT OF HET AL DAN NIET IS VEROORZAAKT VOLGENS EN ONDER EEN CONTRACT MET ONS, DOOR ONRECHTMATIGE DAAD OF ONDER ANDERE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIEËN EN ONGEACHT OF U AL DAN NIET BENT INGELICHT OVER DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE, ONGEACHT OF SERVICENOW OF DE DERDE PLAATSER VAN DE APP EEN DERGELIJKE APP HEEFT BEKEKEN, GEMODEREERD, EROP HEEFT GEREAGEERD OF HEEFT GEPROMOOT.

Geen garantie voor Gebruiker. BEHALVE INDIEN UITDRUKKELIJK AANGEGEVEN IN DE VAN TOEPASSING ZIJNDE APPVOORWAADEN, WORDEN APPS OP “AS‑IS” EN “AS AVAILABLE” BASIS AANGEBODEN, ZONDER ENIGE GARANTIE. ZONDER DE ALGEMEENHEID VAN HET VOORNOEMDE TE BEPERKEN, DOEN GEBRUIKERS VAN DE WEBSITE GEEN UITDRUKKELIJKE, STATUTAIRE OF GEÏMPLICEERDE VERTEGENWOORDIGING OF GARANTIE JEGENS U OF ANDERE PERSONEN MET BETREKKING TOT DE BETROUWBAARHEID, BRUIKBAARHEID, VOLLEDIGHEID, TIJDIGHEID, KWALITEIT, GESCHIKTHEID, BESCHIKBAARHEID OF NAUWKEURIGHEID VAN DE APP. GEEN GEBRUIKER GARANDEERT DAT ALLE OF EEN DEEL VAN DE APP FOUTLOOS IS OF ZONDER ONDERBREKINGEN ZAL WERKEN. NIETTEGENSTAANDE HET VOORNOEMDE EN VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WIJST ELKE GEBRUIKER SPECIFIEK ALLE STATUTAIRE OF ANDERE GARANTIES AF, WAARONDER GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, EIGENDOM OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF EEN GEÏMPLICEERDE GARANTIE VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIK VAN HANDEL, GEBRUIK OF DE PRESTATIES.

AANVULLENDE AFWIJZINGEN VAN GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID DOOR SERVICENOW STAAN HIERONDER IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR APPS.

5. Apps posten

De voorwaarden van deze Paragraaf 5 zijn van toepassing op alle Apps die u op de Website wilt posten, waaronder via Store en Share, of die u anderszins beschikbaar stelt aan derden.

Rechten toekennen aan Gedeelde Apps. Door een Gedeelde App te posten in de vorm van een updateset, kent u elke gebruiker een niet‑exclusieve, niet‑overdraagbare, oneindige licentie toe (voor zover uw rechten op de Gedeelde App) op het kopiëren, gebruiken en het maken van afgeleide werken van de Gedeelde App, maar louter en alleen ter evaluatie, personalisering, configuratie of gebruik van de App, in combinatie met Producten van ServiceNow die een dergelijke gebruiker anders zou moeten gebruiken onder een afzonderlijke Abonnementsovereenkomst.

Negatieve impact en verwijdering. ServiceNow behoudt zich het recht voor om een geposte App te verwijderen of de toegang tot een App te beperken (waaronder een Store App) die, naar goeddunken van ServiceNow: (a) de mogelijkheid van ServiceNow beperkt om te voldoen aan haar Service Level Agreement; (b) naar goeddunken van ServiceNow een overbodige versie betreft; (c) de mogelijkheid van ServiceNow in de weg staat om commercieel verkrijgbare producten en services aan te bieden overeenkomstig de standaard support en beschikbaarheid van de services van ServiceNow, zonder een direct beschikbare oplossing die acceptabel is voor ServiceNow; (d) onderhevig is aan verwijdering op verzoek van de bijdrager; (e) bijgedragen is door een gebruiker die niet voldoet aan deze Gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomst; of (f) deze Gebruiksvoorwaarden overtreedt.

Afzonderlijke Overeenkomst vereist. Het is u niet toegestaan om een licentie of ander recht toe te kennen, of aan te geven te mogen toekennen (en niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal worden opgevat als toekennen of toestemming om toe te kennen) volgens auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht van ServiceNow of andere partijen waarvan de software, data, eigendomsinformatie, patenteerbare uitvinding of andere onderwerpen is opgenomen of verplicht is om uw App te gebruiken (ongeacht of ServiceNow of dergelijke andere personen al dan niet u een licentie of toestemming hebben gegeven, hebben aangemoedigd of anderszins toestemming hebben gegeven om dergelijke onderwerpen erin op te nemen). U laat geen patentrechten gelden jegens ServiceNow of derde gebruikers op basis van een vermeende overtreding die in zijn geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door hun toegestane gebruik van een App die u hebt gemaakt of gepost in de Store.

Materialen van een derde. U verklaart en garandeert dat u de eigenaar bent van of anderszins alle intellectuele eigendomsrechten of andere rechten bezit die noodzakelijk zijn om toegang te verlenen tot of een licentie uit te geven (zoals van toepassing) op een App die u post in de Store.

Onderbreking van de service. Als uw App onze mogelijkheid onderbreekt om commercieel verkrijgbare producten aan te bieden en services te verlenen aan onze klanten in overeenstemming met de voorwaarden voor support en serviceverkrijgbaarheid in de Abonnementsdienstgids die is gepost op www.servicenow.com/schedules.do zonder dat een oplossing direct beschikbaar lijkt te zijn die wij acceptabel vinden, kunnen wij uw mogelijkheid om het beschikbaar stellen van de App aan Klanten van ServiceNow naar eigen goeddunken staken.

Compatibiliteit. Een App die u maakt dient compatibel te zijn met de van toepassing zijnde Producten van ServiceNow en mag niet: (a) een gebruiker toestaan zich voor te doen als een andere gebruiker of meerdere gebruikers als één enkele gebruiker; (b) softwarevirussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke computercode, bestanden, scripts, agents of programma's bevatten, verzenden, opslaan of uitvoeren; (c) data openen, kopiëren, vernietigen of verzenden met betrekking tot een gebruiker of apparaat buiten wat is beschreven in de begeleidende documentatie; (d) een denial of service veroorzaken; (e) een wet of regelgeving in de Verenigde Staten, een staat daarvan of andere overheidsinstantie overtreden; of (f) de security, encryptie, versleuteling, digitale tekenen, digitale rechtenbeheer, verificatie of authenticatiemechanismen die zijn geïmplementeerd in of door de Producten van ServiceNow uitschakelen, exploiteren, hacken of anderszins onderbreken.

Verplichtingen volgens Overeenkomsten van Derden. U hebt verplichtingen jegens derden (bijvoorbeeld volgens de algemene voorwaarden van een social networkservice die u wilt koppelen of toegankelijk maakt via uw App). U, en niet wij, bent verantwoordelijk voor voldoen aan die eisen.

Garantie op ServiceNow. U verklaart, garandeert en gaat ermee akkoord dat: (a) uw App geen overtreding of inbreuk betekent van de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van andere personen of entiteiten, geen onwettige of beledigende materialen bevatten of wetten overtreden; (b) met betrekking tot content die in of via uw App wordt aangeboden door het gebruik van uw Producten van ServiceNow, bent en blijft u alleen verantwoordelijk voor (i) het beveiligen, rapporteren en onderhoud van alle nodige rechten, vrijwaringen en toestemmingen hiervoor; en (ii) om alle licentiekosten, royalty's of respectievelijke aandelen te betalen aan mede‑eigenaars, mede‑beheerders of licentiehouders, indien van toepassing; (c) uw App voldoet aan de eisen van deze Paragraaf 4; (d) u voldoet aan al uw verplichtingen met betrekking tot software van derden in uw App, waaronder doch niet beperkt tot beschikbaarheidsverplichtingen van meldingen en broncode die mogelijk nodig is door van toepassing zijnde gratis of open source software (“FOSS”) die door u wordt gebruikt; (e) de licentievoorwaarden voor eventuele FOSS die is inbegrepen bij uw App betekent geen verplichting om ServiceNow te gebruiken en verplicht klanten van ServiceNow niet om de sleutels, autorisatiecodes, methodes, procedures, data of andere informatie met betrekking tot de digitale ondertekening of mechanismen voor digitale rechtenbeheer van ServiceNow als onderdeel van de Producten van ServiceNow, Ontwikkelingstools, Store, Share en producten van derden die zijn verspreid via de Producten van ServiceNow; en (f) u doet geen beloften, garanties of verklaringen namens ServiceNow met betrekking tot Apps die u post.

Gegevensverzameling. U en uw Apps mogen geen gebruikers‑ of apparaatgegevens verzamelen zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker om vervolgens alleen een service of functie aan te bieden die direct relevant is voor het gebruik van uw App. Het is u niet toegestaan analysesoftware te gebruiken in uw App om apparaatgegevens te verzamelen en te verzenden naar u of een derde. U dient duidelijke, volledige informatie te verstrekken aan uw klant met betrekking tot uw verzameling, gebruik en bekendmaking van gebruiker‑ of apparaatgegevens voorafgaand aan en tijdens het gebruik door de klant. Bovendien dient u geschikte maatregelen te treffen om dergelijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik, bekendmaking of toegang door derden. Als een gebruiker niet langer toestemming geeft voor deze verzameling, gebruik of bekendmaking van zijn of haar gebruiker‑ of apparaatgegevens, dan dient u een dergelijk gebruik te staken. Het is u niet toegestaan klantgegevens van SeviceNow bekend te maken aan derden of voor eventuele doeleinden, anders dan om de klant te voorzien van de functionaliteit van uw App. U onderhoudt en gebruikt alle ServiceNow klantgegevens overeenkomstig de privacy en security die noodzakelijk is om de vertrouwelijkheid en veiligheid te behouden, evenals volgens alle van toepassing zijnde gegevensprivacy‑ en datasecurity‑wetten en ‑regelgeving.

Privacybeleid. U gaat ermee akkoord de Persoonsgegevens die u verzamelt van een derde met betrekking tot uw App te verzamelen, verwerken, overdragen, onderhouden en gebruiken overeenkomstig: (a) uw overeenkomst met een dergelijke gebruiker; (b) alle van toepassing zijnde wetten en (c) een privacybeleid dat u duidelijk beschikbaar stelt aan een dergelijke gebruiker en waarin uw verzameling van Persoonsgegevens van een dergelijke gebruiker wordt uiteengezet (uw “Privacybeleid”). U voldoet aan alle voorwaarden van uw Privacybeleid en treft redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat ongeautoriseerde derden geen toegang hebben tot dergelijke Persoonsgegevens of andere gegevens van eindgebruikers. U alleen bent verantwoordelijk voor uw interacties (waaronder geschillen) met elke gebruiker van uw App. Uzelf noch uw App kunnen functies uitvoeren of koppelen aan content, services, informatie of gegevens, of een robot, spider, zoekopdracht of andere ophaalmiddelen of apparatuur gebruiken voor het schrapen, mijnen, ophalen, cachen, analyseren of indexeren van software, gebruikersgegevens, Persoonsgegevens of andere informatie die betrekking heeft op het gebruik van de Producten van ServiceNow, behalve voor zover noodzakelijk om uw App en bijbehorende services aan te bieden aan eindgebruikers (of om Producten van ServiceNow te tonen aan mogelijke gebruikers, met hun toestemming) en in overeenstemming met uw Privacybeleid.  “Persoonsgegevens” zijn alle gegevens die betrekking hebben op een specifieke persoon, waaronder doch niet beperkt tot de naam, het e‑mailadres, telefoonnummer, creditcardnummer of vaste identificatie van een persoon (zoals het identificatienummer in een cookie) die gekoppeld zijn aan de individueel identificeerbare informatie van een persoon. Persoonsgegevens hebben ook betrekking op informatie aan de hand waarvan, in combinatie met andere informatie die is of kan worden verzameld, een specifieke persoon kan worden geïdentificeerd, zelfs als aan de hand van dergelijke informatie zelf geen specifieke persoon kan worden geïdentificeerd.

Beveiligingsbeoordeling. Wij of een derde die wij kiezen kan een beveiligingsbeoordeling uitvoeren van een App, waaronder doch niet beperkt tot informatieverzoeken aan de bijdrager, gesprekken, beveiligingstests, netwerktests en de beoordeling van kwetsbaarheidsdreigingen. U gaat ermee akkoord uw medewerking te verlenen voor een dergelijke test en u gaat er verder mee akkoord om ServiceNow, haar vertegenwoordigers of aannemers die de tests uitvoeren niet verantwoordelijk zijn voor eventuele nadelige effecten op het gebruik van uw App of uw bedrijf. Eventuele niet‑openbare informatie die door ons verkregen is tijdens een beveiligingstest, zal worden behandeld als uw vertrouwelijke informatie.

Naleving van de regels. U verklaart, garandeert en gaat ermee akkoord dat u voldoet aan alle van toepassing zijnde regels, waaronder een volledige naleving van alle van toepassing zijnde wetten, regelgeving en beleidsstukken met betrekking tot de ontwikkeling, marketing, verkoop en verspreiding van uw App en de wet‑ en regelgeving en beleidsstukken van andere van toepassing zijnde instanties in het land of gebied waarin u uw App gebruikt, verkoopt, verspreidt of anderszins beschikbaar stelt. U gaat er echter mee akkoord dat u geen regelgevende marketingtoestemming verzoekt of bepalingen doet die ertoe kunnen leiden dat het Product van ServiceNow als gereguleerd overkomt of die ons plichten en beperkingen oplegt. U gaat ermee akkoord om op ons verzoek dergelijke vrijwaringsdocumentatie aan te bieden ter ondersteuning van de marketing van uw App.

Schadeloosstelling. Buiten uw schadeloosstellingsplicht jegens ServiceNow zoals hieronder uiteengezet, gaat u ermee akkoord andere gebruikers en functionarissen, vertegenwoordigers, werknemers, onderaannemers en partners schadeloos te stellen voor claims, vragen, vorderingen, aansprakelijkheid, verlies, schade, kosten en onkosten (waaronder doch niet beperkt tot redelijke advocaatkosten) voortkomend uit een vordering gedaan door een derde en voortkomend uit Apps die door u zijn gepost, waaronder doch niet beperkt tot claims dat een dergelijke App of het gebruik daarvan de rechten van een derde overtreedt.

6. Intellectueel eigendom

Website

De Website in zijn geheel, waaronder de Content van de Website, is in het eigendom van ServiceNow of onze licentiehouders en wordt beschermd door de wet van de Verenigde Staten en internationale wetgeving met betrekking tot auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen en ander intellectueel eigendom of eigendomsrechten. Het is u alleen toegestaan de Website te gebruiken voor legitieme zakelijke doeleinden die betrekking hebben op uw rol als huidige of mogelijke klant, ontwikkelaar, partner, leverancier of distributeur van ServiceNow. Het is u niet toegestaan om Content van de Website te kopiëren, wijzigen, er afgeleide werken van te maken, openbaar te vertonen of uit te voeren, te herpubliceren, te downloaden, op te slaan of te verzenden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van ServiceNow of indien anderszins aangegeven in deze Gebruiksvoorwaarden.

ServiceNow Core Technology

Net zoals tussen ServiceNow en u, zijn alle rechten, titels en belangen in en van alle intellectuele eigendomsrechten in de ServiceNow Core Technology exclusief eigendom van ServiceNow, niettegenstaande andere bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden. Behalve indien anderszins aangegeven in deze Gebruiksvoorwaarden, behoudt ServiceNow zich alle rechten voor in de ServiceNow Core Technology en kent u geen uitdrukkelijke of geïmpliceerde rechten toe of rechten door uitsluiting. Zoals hierin gebruikt, betekent “ServiceNow Core Technology”: (a) de Non‑Production instance, Ontwikkelingstools, documentatie en technologie en methodes van ServiceNow (waaronder doch niet beperkt tot producten, softwaretools, hardwaredesigns, algoritmes, templates, software (in de bron en objectvorm), architectuur, klassebibliotheken, object en documentatie) vanaf de Ingangsdatum; (b) updates, upgrades, verbeteringen, configuraties, extensies en afgeleide werken van het voornoemde, ongeacht hoe dit wordt uitgevoerd, en bijbehorende technische of eindgebruikersdocumentatie of handleidingen; en (c) intellectueel eigendom overal ter wereld met betrekking tot het voornoemde.

User Technology

Tussen u en ServiceNow, behoudt u alle rechten, titels en belangen in en van de intellectuele eigendomsrechten van de elektronische data die u uploadt (met uitsluiting van ServiceNow Core Technology) en User Technology. U kent hierbij ServiceNow een oneindige, onherroepelijke, volledig betaalde, te sublicentiëren, overdraagbare, niet‑exclusieve, wereldwijde licentie zonder royalty's toe om User Technology of data die u hebt geüpload in de Non‑Production instance met het oog op de Non‑Production instance aan u aan te bieden te kopiëren, verspreiden, wijzigen, afgeleide werken van te maken, openbaar te plaatsen, openbaar uit te voeren, te maken, gebruiken, verkopen, vertalen en bekend te maken aan derden. Het hierin gebruikte “User Technology” betekent software, methodes, templates, bedrijfsprocessen, documentatie of ander materiaal dat is geautoriseerd, uitgevonden of anderszins is aangemaakt of gelicentieerd (anders dan door of vanuit ServiceNow) door u door of voor gebruik van de Non‑Production instance, met uitsluiting van de ServiceNow Core Technology.

ServiceNow‑handelsmerken

ServiceNow, het ServiceNow‑logo, Now en alle overige ServiceNow‑merken zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van ServiceNow, Inc., of haar partners of licentiehouders in de Verenigde Staten en/of andere landen. De andere bedrijfs‑ en productnamen kunnen handelsmerken zijn van de respectievelijke bedrijven waaraan zij gelieerd zijn. Raadpleeg de Richtlijnen Handelsmerken en Auteursrechten ServiceNow voor meer informatie over de handelsmerken van ServiceNow.

Ontwikkelingstools

Ontwikkelingstools die kunnen worden gedownload, zijn de auteursrechtelijke werken van ServiceNow en/of derde aanbieders. Onderhevig aan deze Gebruiksvoorwaarden, kennen we u een beperkte, herroepbare, niet‑overdraagbare, niet‑exclusieve en niet‑onderlicentieerbare licentie toe voor het reproduceren en gebruiken van de Ontwikkelingstools voor uw eigen interne, zakelijke gebruik, louter en alleen om de Producten van ServiceNow te evalueren. Als er licentievoorwaarden zijn verbonden aan een specifieke Onwikkelingstool, dan prevaleren deze bijbehorende licentievoorwaarden van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden. ServiceNow is niet verplicht support te verlenen voor, of updates van, de Ontwikkelingstools.

Als u een Ontwikkelingstool gebruikt om software te creëren die communiceert of gebruikmaakt van de Producten van ServiceNow, gaat u ermee akkoord dat dergelijke software exclusief de API's van ServiceNow gebruikt die worden meegeleverd met de Ontwikkelingstool om te kunnen communiceren met de Producten van ServiceNow. U gaat ermee akkoord dat dergelijke software deze API's niet omleidt of anderszins API's gebruikt die de mogelijkheid van ServiceNow in de weg staan om fouten te isoleren als men klantenservice biedt. Ontwikkelingstools zijn eigen informatie van ServiceNow.  U verspreidt geen Ontwikkelingstools naar derden en gebruikt de Ontwikkelingstools niet om een softwareproduct te ontwikkelen dat afzonderlijk kan worden gebruikt van het ServiceNow‑platform.

Documentatie

De Documentatie die beschikbaar is op de Website, is auteursrechtelijk werk van ServiceNow en/of haar derde aanbieders. Onderhevig aan deze Gebruiksvoorwaarden, kennen we u een beperkte, herroepbare, niet‑overdraagbare, niet‑exclusieve en niet‑sublicentieerbare licentie toe voor het maken van een redelijk aantal kopieën van de Documentatie voor uw eigen interne, zakelijke gebruik met uw afzonderlijke, geautoriseerde gebruik van de Producten van ServiceNow. Er wordt hierin geen recht op sublicentiëriing of verspreiding van de Documentatie toegekend.

Bijdragen van Gebruikers

Er worden geen rechten aan u toegekend met betrekking tot Bijdragen van Gebruikers (met uitsluiting van Apps, welke hierboven behandeld en beschreven worden) anders dan de beperkte, persoonlijke, niet‑exclusieve licentie om Bijdragen van Gebruikers te reproduceren voor zover nodig is om de Bijdragen van Gebruikers te laten zien op een machine die u gebruikt voor contact met de Website.

Content van derden

Materialen van derden en gratis en open source software (met uitsluiting van Apps) (“FOSS”) die door ons aan u is geleverd, kan worden vergezeld door licentievoorwaarden, in welk geval de licentievoorwaarden prevaleren over uw gebruik van de desbetreffende software van derden of FOSS. De vermelding van derden en producten van derden in materialen, advertenties, promoties of kortingsbonnen die aan u zijn geleverd, is slechts ter informatie en is geen onderschrijving of aanbeveling. Alle productspecificaties en beschrijvingen van derden worden door de respectievelijke verkoper of leverancier geleverd en ServiceNow is niet verantwoordelijk voor de selectie, uitvoering of het gebruik van dergelijke verkopers of producten. Voor zover u toegang hebt tot of dergelijke software gebruikt, zijn alle overeenkomsten, vertegenwoordigingen of garanties, indien aanwezig, direct tussen de verkoper en u.

Beperkingen

Er wordt geen enkel recht, titel of belang in of van de Website, waaronder de Content van de Website en Bijdragen of ServiceNow Core Technology, aan u overgedragen.  

Er zijn in deze Gebruiksvoorwaarden geen geïmpliceerde licenties.  ServiceNow behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk hierin aan u zijn toegekend.  Gebruik van de Website dat niet uitdrukkelijk is toegestaan volgens deze Gebruiksvoorwaarden is een overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden en kan een inbreuk zijn op auteursrecht‑, handelsmerk‑ en andere wetten.

ServiceNow Core Technology is gelicentieerd en wordt niet verkocht, zelfs niet als het ServiceNow uitkomt om er een woordelijke verwijzing naar te doen in combinatie met verkoop of aankoop.

U zult het volgende niet doen met betrekking tot de Website of ServiceNow Core Technology (en u zult anderen dit ook niet toestaan te doen): (a) het licentiëren, sublicentiëren, verkopen, doorverkopen, huren, verhuren, overdragen, verspreiden, timesharen of anderszins beschikbaar stellen voor toegang door derden, waaronder het maken van afgeleide werken van ServiceNow Core Technology, ongeacht de partij die auteur is van dergelijke afgeleide werken;  (b) dit gebruiken op productiebasis of met productiegegevens of het gebruiken om services te verlenen aan anderen, waaronder services van implementatie, personalisering of configuratie van de ServiceNow Service; (c) het demonteren, decompileren of reversed engineering toepassen, in het bijzonder met het oog op de ontwikkeling van producten of services die concurreren met de Abonnementsservice in het algemeen; (d) onderhevig aan de vorige bepaling, het gebruiken of openen met het oog op het ontwikkelen van producten of services die concurreren het platformcomponent van de Abonnementsservice (applicaties van concurrenten zijn echter toegestaan); (e) het kopiëren, er afgeleide werken van maken of anderszins wijzigen, behalve indien hierin uitdrukkelijk is toegestaan); (f) de security, integriteit of het gebruik onderbreken; (g) een auteursrecht of andere eigendomsrechtvermeldingen verwijderen of wijzigen; (h) het gebruiken voor het reproduceren, verspreiden, tonen, opslaan, overdragen of gebruiken van materiaal of content die door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten wordt beschermd (waaronder openbare of particuliere rechten) zonder vooraf de toestemming te verkrijgen van de eigenaar; (i) het ge gebruiken om het eigendom van een ander te beschadigen; (j)  het gebruiken op een manier waardoor de van toepassing zijnde wet of regelgeving wordt overtreden; (k) het zonder toestemming op een manier gebruiken waardoor de data, software of het netwerk van ServiceNow of derden tijdelijk of permanent wordt gewijzigd, gewist, verwijderd, gekopieerd, veranderd, stopgezet of uitgeschakeld (met uitsluiting van wijzigingen van de Configureerbare Elementen of andere data die door de deelnemer naar de Abonnementsservice is geüpload); (l)  het gebruiken voor het aanmaken, gebruiken, verzenden, opslaan of uitvoeren van virussen of andere schadelijke computercode; (m) het op een manier gebruiken dat de security, digitale ondertekening, digitale rechtenbeheer, verificatie‑ of authenticatiemechanismen worden onderbroken, uitgeschakeld of gehackt; of (n) het gebruiken op een manier die, naar mening van ServiceNow, het reguliere gebruik of de inzet van de Abonnementsservice of API's omzeilt, de prijsstructuur van ServiceNow onderbreekt of de mogelijkheid om services of support te verlenen aan Klanten of partijen de mogelijkheid biedt de ServiceNow Technology te gebruiken buiten het toegestane, regulier bedoelde gebruik van een dergelijke partij.

Voordat de Deelnemer zijn rechten uitoefent met betrekking tot de voornoemde acties, waarbij de Deelnemer van mening is dat deze ergens recht op heeft op basis van de verplichte wet, stuurt de Deelnemer ServiceNow dertig (30) dagen vooraf een bericht naar legalnotices@servicenow.com, of, indien het gerechtshof een termijn van dertig (30) dagen niet toestaat, het maximaal toegestane bedrag en biedt alle nodige informatie om ServiceNow de mogelijkheid te bieden de vordering van de Deelnemer te beoordelen en, naar goeddunken van ServiceNow, om alternatieven te bieden waardoor de nadelige impact op het intellectuele eigendom of andere rechten van ServiceNow wordt gereduceerd.

Neem contact op met ServiceNow als u gebruik wilt maken van ServiceNow Core Technology op een manier die niet is toegestaan volgens deze Gebruiksvoorwaarden.   Er zijn mogelijk partnerprogramma's en commerciële eindgebruikersovereenkomsten beschikbaar die aan uw behoeften voldoen.

Als u een afzonderlijke overeenkomst sluit met ServiceNow waarin aanvullende of andere licentievoorwaarden staan met betrekking tot ServiceNow Core Technology, waaronder een Hoofdbestelovereenkomst, Hoofdabonnementsserviceovereenkomst, Ontwikkelaarsovereenkomst of Technology Partner Overeenkomst, dan prevaleren de voorwaarden van die afzonderlijke overeenkomst over deze Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot dergelijke ServiceNow Core Technology.

7. Links plaatsen

Links naar de Website

U kunt een link plaatsen naar onze startpagina, mits u dit doet op een eerlijke, wettelijk toegestane manier die onze reputatie geen schade berokkent en mits u er niet van profiteert, maar u mag geen link plaatsen op een manier dat een bepaalde vorm van relatering, goedkeuring of onderschrijving vanuit onze zijde gesuggereerd wordt, terwijl dat niet zo is. Het is zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming verboden om links te plaatsen naar andere pagina's van de Website. We behouden ons het recht voor om de toestemming voor links zonder berichtgeving in te trekken. De Website mag niet in frames worden geplaatst of op een andere website, noch mag u een link aanmaken naar een ander deel van de Website dan de startpagina. U mag geen link plaatsen op een website die niet in uw eigendom is. U gaat ermee akkoord met ons samen te werken om ongeautoriseerd in frames plaatsen of links plaatsen te stoppen.

Links vanaf de Website

Als de Website links naar andere websites en resources bevat die door derden worden aangeboden, dan worden deze links slechts voor uw gemak aangeboden. Dit is met inbegrip van links van adverteerders en met inbegrip van banneradvertenties. Wij hebben geen controle over de inhoud van dergelijke websites of resources en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor deze of voor verlies of schade voortkomend uit uw gebruik ervan. Als u besluit websites van derden te gebruiken waar vandaan een link is geplaatst naar deze Website, dan doet u dit op eigen risico en onderhevig aan de van toepassing zijnde algemene gebruiksvoorwaarden van dergelijke websites.

8. Volgen, afdwingen en feedback

ServiceNow heeft het recht, maar niet de plicht, om:

 • Gebruikersbijdragen te verwijderen of weigeren deze te plaatsen (met inbegrip van Apps) en/of om uw toegang tot de gehele of een deel van de Website te beëindigen om welke reden dan ook, naar ons eigen goeddunken, waaronder doch niet beperkt tot overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden of het Privacybeleid.
 • Uw identiteit bekend te maken aan derden die aangeven dat materiaal dat door u is gepost hun rechten overtreedt, waaronder hun intellectuele eigendomsrechten of hun recht op privacy.
 • De nodige juridische stappen te ondernemen, waaronder doch niet beperkt tot een verwijzing naar wetshandhaving, voor onwettig of ongeautoriseerd gebruik van de Website.

Niettegenstaande het voornoemde, heeft ServiceNow het recht om volledige medewerking te verlenen aan wetshandhavingsautoriteiten of op gerechtelijk bevel waarin we verzocht worden de identiteit bekend te maken van iemand die materialen post op of via de Website. U WIJST CLAIMS AF EN STELT SERVICENOW SCHADELOOS VOOR ALLE CLAIMS VOORTKOMEND UIT ACTIES ONDERNOMEN DOOR SERVICENOW TIJDENS OF ALS GEVOLG VAN HAAR ONDERZOEK EN VAN ACTIES ONDERNOMEN ALS GEVOLG VAN ONDERZOEK DOOR SERVICENOW OF WETSHANDHAVINGSAUTORITEITEN.

ServiceNow kan niet alle materialen doornemen voordat deze op de Website worden gepost, noch kan zij voor een snelle verwijdering van bezwaarlijk materiaal zorgen nadat dit is gepost. ServiceNow aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelen of niet‑handelen met betrekking tot overdrachten, communicatie of content aangeboden door een gebruiker of derden. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk jegens personen voor het presteren of niet presteren van de activiteiten die beschreven worden in deze paragraaf.

Feedback & Suggesties

ServiceNow heeft een oneindige, onherroepelijke, volledig betaalde, sublicentieerbare, overdraagbare, niet‑exclusieve, wereldwijde licentie zonder royalty's om feedback, opmerkingen, suggesties, communicatie en verzoeken voor verbeteringen of verbeteringen met betrekking tot de Website en de Producten van ServiceNow te maken, gebruiken, verkopen, te koop aan te bieden, te importeren of anderszins te gebruiken of commercieel te exploiteren, ongeacht voor welk doel.

9. Juridische overwegingen

Vertrouwelijkheid

U gaat ermee akkoord dat de configuratie en informatie in een Non‑Production instance, Apps en andere informatie die aan u is geleverd in verband met een ServiceNow‑event wordt opgenomen en naar wordt verwezen als “Vertrouwelijke Informatie van ServiceNow”). Niettegenstaande het voornoemde, bestaat Vertrouwelijke Informatie van ServiceNow niet uit: (a) informatie die algemeen en openbaar beschikbaar is voor het grote publiek zonder fout of overtreding jegens u; (b) informatie die algemeen beschikbaar is gesteld door ons; (c) informatie die onafhankelijk door u is ontwikkeld zonder gebruik van de Vertrouwelijke Informatie van ServiceNow; (d) informatie die op wettige manier is verkregen van een derde, die het recht had om dit zonder enige beperking aan u over te dragen of bekend te maken; of (e) software en/of documentatie van derden die door ons aan u is geleverd onder licentievoorwaarden die geen vertrouwelijkheidsplichten opleggen op het gebruik of de bekendmaking van dergelijke software en/of documentatie.

Tenzij uitdrukkelijk akkoord bevonden of schriftelijk toegestaan door ServiceNow, gaat u ermee akkoord geen Vertrouwelijke Informatie van ServiceNow aan anderen bekend te maken, te publiceren of te verspreiden. U gaat ermee akkoord de Vertrouwelijke Informatie van ServiceNow niet te gebruiken, waaronder doch niet beperkt tot in uw eigen voordeel of dat van derden, in elk geval zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van een geautoriseerd vertegenwoordiger van ServiceNow. Verder gaat u ermee akkoord redelijke voorzorgsmaatregelen te treffen om ongeautoriseerd gebruik, bekendmaking, publicatie of verspreiding van Vertrouwelijke Informatie van ServiceNow te voorkomen. U erkent dat ongeautoriseerde bekendmaking of gebruik van de Vertrouwelijke Informatie van ServiceNow onherstelbare schade kan veroorzaken die lastig te herstellen is. Dienovereenkomstig gaat u ermee akkoord dat wij het recht hebben om een procedure in te stellen om uw plichten volgens deze Overeenkomst af te dwingen buiten eventuele andere rechten en middelen die we hebben. Als u wettelijk verplicht of via een gerechtelijk bevel verzocht wordt om Vertrouwelijke Informatie van ServiceNow bekend te maken, dan kunt u een dergelijke bekendmaking doen, maar alleen als u ons hieromtrent vooraf hebt ingelicht en alle commercieel werkbare stappen hebt genomen om de bekendmaking te beperken en een vertrouwelijke, beschermende behandeling van dergelijke informatie te betrachten. Een bekendmaking onderhevig aan de vorige zin ontslaat u niet van uw verplichtingen om dergelijke informatie te behandelen als Vertrouwelijke Informatie van ServiceNow.

Betaalde Content

Bepaalde onderdelen van de Website bieden u toegang tot bepaalde eigen content (waaronder doch niet beperkt tot trainingsmodules, videopresentaties en audio‑opnames) die we mogelijk van tijd tot tijd tegen een meerprijs ter beschikking stellen (“Betaalde Content”). Betaalde Content wordt als Vertrouwelijke Informatie van ServiceNow beschouwd, tenzij anderszins overeengekomen of schriftelijk toegestaan door ServiceNow. Het is u niet toegestaan de Betaalde Content met anderen te delen, waaronder doch niet beperkt tot werknemers en aannemers die werken voor dezelfde entiteit als u. Onderhevig aan deze algemene voorwaarden, kennen we u een niet‑exclusieve, niet‑overdraagbare, persoonlijke licentie toe voor het openen en gebruiken van de Betaalde Content na uw aankoop, waarbij u slechts één (1) kopie van de Betaalde Content mag downloaden en een dergelijke download voltooid wordt binnen de periode die door ons wordt aangegeven voor een dergelijke download. Behalve indien uitdrukkelijk door ons toegestaan, wijzigt, vertaalt, reproduceert en verspreidt u de Betaalde Content, of delen ervan, niet en maakt u er geen afgeleide werken van. Het is u niet toegestaan rechten van de Betaalde Content te verkopen, sublicentiëren, verhuren, huren, toe te wijzen of anderszins over te dragen. Wij en/of onze licentiehouder(s) behouden het eigendom van de Betaalde Content zelf, evenals eventuele kopieën ervan. De Betaalde Content wordt volgens deze Overeenkomst door ons aan u gelicentieerd en niet verkocht, waarbij wij alle rechten voorbehouden die niet uitdrukkelijk aan u zijn toegekend. Uw rechten volgens deze licentie om de Betaalde Content te gebruiken en openen, eindigt automatisch zonder enige berichtgeving van ServiceNow als u niet voldoet aan uw verplichtingen.

Overtreding van de Auteursrechtwet

Wij reageren op meldingen van vermeende overtreding van de auteursrechtwet. Als u van mening bent dat materialen die toegankelijk zijn vanaf de Website uw auteursrecht overtreden, kunt u verwijdering van die materialen (of de toegang ertoe) op de Website verzoeken door een schriftelijk bericht te sturen (een “DCMA‑melding”) naar onze vertegenwoordiger auteursrecht (hieronder aangegeven) in overeenstemming met de Online Copyright Infringement Limitation Act van de Digital Millennium Copyright Act (17 U.S.C. § 512) (“DMCA”)

Het adres van onze vertegenwoordiger auteursrecht voor het ontvangen van DMCA‑meldingen is:

ServiceNow, Inc.
Attn: Legal Department, Copyright Agent
2225 Lawson Lane, Santa Clara, CA 95054, USA
Kopie aan legalnotices@servicenow.com

Als u niet voldoet aan de eisen van Paragraaf 512(c)(3) van de DMCA, kan uw DMCA‑melding ongeldig worden verklaard.

Als u van mening bent dat het materiaal dat u op de website hebt gepost onterecht is verwijderd of de toegang ertoe onterecht is opgeschort, dan kunt u een tegenmelding doen door een schriftelijk bericht te sturen aan onze vertegenwoordiger auteursrecht (hierboven), onderhevig aan de DMCA.

Het is het beleid van ServiceNow om de gebruikersaccounts van overtreders te beëindigen.

Regionale juridische overwegingen

De eigenaar van de Website is gevestigd in de staat Californië, in de Verenigde Staten. De Website is toegankelijk vanuit landen overal ter wereld.  De toegang tot de Website is niet wettelijk voor bepaalde personen in bepaalde landen. Als u de Website opent vanuit buiten de Verenigde Staten, dan doet u dit op eigen initiatief, waarbij u verantwoordelijk bent voor het volgen van de nationale wetgeving Toegang tot de Website vanuit gebieden waarbinnen de Website of de services of producten ervan illegaal is, is verboden. U erkent dat u altijd verantwoordelijk blijft voor het volgen van de Amerikaanse wet en alle van toepassing zijnde exportwetten en soortgelijke regelgeving.

Afwijzing van garanties

ServiceNow doet geen beloftes of garanties dat een aspect van de Website, waaronder de Communityservices, Documentatie, Ontwikkelingstools, Store, Apps of andere Websitecontent vrij is van virussen of andere destructieve code. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en controlepunten om uw specifieke behoeften te bevredigen op het gebied van anti‑virusbescherming en de nauwkeurigheid van gegevensinvoer en ‑uitvoer, evenals voor het onderhouden van een middel dat buiten onze website is geplaatst om eventuele verloren data op te halen.  SERVICENOW IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUEEL VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN DENIAL‑ OF SERVICE‑AANVAL, VIRUSSEN OF ANDER TECHNOLOGISCH SCHADELIJK MATERIAAL DAT UW COMPUTERAPPARATUUR, COMPUTERPROGRAMMA'S, DATA OF ANDER EIGENDOMSMATERIAAL SCHADE KAN TOEBRENGEN DOOR UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, SERVICES OF ONDERDELEN VERKREGEN VIA DE WEBSITE OF DOOR HET DOWNLOADEN VAN MATERIAAL DAT EROP IS GEPOST, OF OP EEN WEBSITE WAARNAAR EEN LINK IS GEPLAATST.

TUSSEN U EN SERVICENOW, IS UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN NON‑PRODUCTION INSTANCES, WAARONDER COMMUNITYSERVICES, BIJDRAGEN VAN GEBRUIKERS, APPS, ONTWIKKELINGSTOOLS, DOCUMENTATIE, EVENTUELE ANDERE CONTENT VAN DE WEBSITE EN EVENTUELE ANDERE SERVICES OF ONDERDELEN VERKREGEN VIA DE WEBSITE OP UW EIGEN RISICO. DE WEBSITE, WAARONDER DE CONTENT VAN DE WEBSITE, NON‑PRODUCTION INSTANCES EN EVENTUELE SERVICES OF ONDERDELEN DIE ZIJN VERKREGEN VIA DE WEBSITE, WORDEN AAN U GEBODEN OP "AS IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS, ZONDER GARANTIE VAN WAT SOORT DAN OOK, ONGEACHT OF DIT UITDRUKKELIJK OF GEÏMPLICEERD IS. SERVICENOW NOCH EEN ANDERE PERSOON BETROKKEN BIJ SERVICENOW DOET GARANTIES OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, BEVEILIGING, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, GESCHIKTHEID, NAUWKEURIGHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE. NIETTEGENSTAANDE HET VOORNOEMDE, GARANDEREN OF VERKLAREN SERVICENOW NOCH ANDEREN BETROKKEN BIJ SERVICENOW, NIET DAT DE WEBSITE, WAARONDER DE INHOUD VAN DE WEBSITE OF EVENTUELE SERVICES OF MATERIALEN DIE ZIJN VERKREGEN VIA E WEBSITE, NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN VERHOLPEN DAT ONZE WEBSITE OF DE SERVER DIE DEZE BESCHIKBAAR MAAKT VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ONDERDELEN OF DAT DE WEBSITE OF EVENTUELE SERVICES OF ONDERDELEN DIE ZIJN VERKREGEN VIA DE WEBSITE ANDERSZINS AAN UW BEHOEFTEN OF VERWACHTINGEN ZULLEN VOLDOEN.

SERVICENOW WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES AF, VAN WAT VOOR AARD DAN OOK, ONGEACHT OF DIT EEN UITDRUKKELIJKE OF GEÏMPLICEERDE GARANTIE, STATUTAIRE OF ANDERE GARANTIE BETREFT, MET BETREKKING TOT DE WEBSITE, DE INHOUD VAN DE WEBSITE, DE NON‑PRODUCTION INSTANCES OF EVENTUELE SERVICES OF ONDERDELEN DIE ZIJN VERKREGEN VIA DE WEBSITE, WAARONDER DOCH NIET BEPERKT TOT EVENTUELE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET‑OVERTREDING EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

HET VOORNOEMDE HEEFT GEEN INVLOED OP GARANTIES DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT VOLGENS HET TOEPASSELIJK RECHT. U KUNT GARANTIES KRIJGEN VAN DE BIJDRAGER VAN EEN APP ONDERHEVIG AAN DE APPVOORWAARDEN WAARONDER EEN DERGELIJKE APP AAN U WORDT AANGEBODEN, MAAR SERVICENOW IS NIET JEGENS U VERANTWOORDELIJK MET BETREKKING TOT DERGELIJKE GARANTIES EN ANDERE VOORWAARDEN VAN DE APPVOORWAARDEN.

Beperkte aansprakelijkheid

BEHALVE INDIEN EEN BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID IS VERBODEN VOLGENS HET TOEPASSELIJK RECHT, ZIJN SERVICENOW, HAAR PARTNERS EN LICENTIEHOUDERS, SERVICEPROVIDERS, WERKNEMERS, AGENTS, FUNCTIONARISSEN, MANAGERS EN DIRECTEURS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE VAN WAT VOOR AARD DAN OOK, ONGEACHT VOLGENS WELKE WET, VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE, WAARONDER COMMUNITYSERVICES, NIET‑PRODUCTIE VERSIE, BIJDRAGEN VAN GEBRUIKERS, APPS, CONTENT VAN DE WEBSITE OF SERVICES OF MATERIALEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN GESTELD VIA DE WEBSITE, WAARONDER EVENTUELE DIRECTE, INDIRECTE SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLG OF STRAFRECHTELIJKE SCHADE, WAARONDER DOCH NIET BEPERKT TOT PERSOONLIJK LETSEL, PIJN EN LIJDEN, EMOTIONEEL LIJDEN, OMZETDERVING, WINSTDERVING, VERLIES VAN BEDRIJF OF VERWACHTE BESPARINGEN, GEBRUIKSVERLIES, VERLIES VAN GOODWILL, GEGEVENSVERLIES EN INDIEN VEROORZAAKT DOOR ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID), CONTRACTBREUK OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN DIT TE VOORZIEN WAS.

Schadeloosstelling

Voor zover wettelijk toegestaan, gaat u ermee akkoord ons, onze partners, licentiehouders en hun respectievelijk functionarissen, directeurs, werknemers, aannemers, agents, licentiehouders en leveranciers te verdedigen, vrijwaren en schadeloos te stellen voor claims, aansprakelijkheid, schadevergoeding, vervolging, toekenning, verlies, kosten, onkosten of boetes (waaronder redelijke advocaatkosten en andere verdedigingskosten) voortkomend uit uw overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Website, gebruikersgegevens, Ontwikkelingstools en Non‑Production instances (waaronder alles dat u ontwikkelt met de Ontwikkelingstools en Non‑Production instances), waaronder doch niet beperkt tot gebruik van de content van de Website, onbetaalde belastingplichten, services en producten anders dan uitdrukkelijk toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van informatie verkregen van de Website. Wij hebben op eigen kosten recht op verdediging en beslechting van claims en geschillen met een door ons gekozen raadslid.  Mogelijk kunt u claims niet doorzetten zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming (die niet redelijkerwijs zal worden geweigerd). U bent niet verplicht om ServiceNow schadeloos te stellen voor een claim als die is gebaseerd op de vermeende overtreding van intellectuele eigendomsrechten door de Producten van ServiceNow (onafhankelijk van uw App of andere producten of services van u).

Exportbeperkingen

Het is u niet tegenstaan materialen op de Website te openen, downloaden, gebruiken of exporteren als dit een overtreding betekent van de Amerikaanse exportwet of regelgeving, of als dit in strijd is met andere van toepassing zijnde importwetten of ‑regelgeving. U gaat ermee akkoord te voldoen aan alle exportwetten, ‑beperkingen en ‑regelgeving van de Verenigde Staten of vreemde bureaus of autoriteiten.

U erkent dat de Non‑Production instances, Apps, Documentatie en Ontwikkelingstools onderhevig zijn aan de Export Administration Regulations (de “EAR”) en dat u voldoet aan de EAR. Niettegenstaande het voornoemde, verklaart en garandeert u dat: (a) u zich niet bevindt in en de Documentatie en Ontwikkelingstools niet zal gebruiken in een land dat onderhevig is aan de Amerikaanse exportbeperkingen (momenteel betrekking hebbende, maar niet noodzakelijk alleen maar, op Cuba, Iran, Noord‑Korea, Soedan en Syrië); (b) u de Documentatie en Onwikkelingstools niet gebruikt voor het ontwerp, de ontwikkeling of productie van nucleaire, chemische of biologische wapens, raketsystemen, ruimtevoertuigen, raketten of onbemande luchtvaartuigen; en (iii) het is u niet verboden deel te nemen aan Amerikaanse exportransacties door eventuele federale bureaus van de Amerikaanse overheid. Bovendien bent u verantwoordelijk voor het volgen van de lokale wetten die mogelijk van invloed kunnen zijn op uw recht op importeren, exporteren of gebruiken van de Documentatie en Ontwikkelingstools.

Rechten Amerikaanse overheid

Alle software van ServiceNow is commerciële computersoftware en alle services zijn commerciële onderdelen. “Commerciële computersoftware” heeft de betekenis zoals uiteengezet in de Federal Acquisition Regulation (“FAR”) 2.101 voor aankopen door burgerbureaus en de Department of Defense (“DOD”) FAR Supplement (“DFARS”) 252.227‑7014(a)(1) voor aankopen van defensiebureaus. Als de software is gelicentieerd of de services zijn verkregen door of namens een burgerinstantie, voorzien wij in de commerciële computersoftware en/of documentatie van de commerciële computersoftware en andere technische gegevens onderhevig aan de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden, zoals vereist in FAR 12.212 (Computersoftware) en FAR 12.211 (Technische gegevens) en de opvolgers daarvan. Als de software is gelicentieerd of de services zijn verkregen door of namens een bureau binnen de DOD, bieden wij de commerciële computersoftware en/of documentatie van commerciële computersoftware en andere technische gegevens onderhevig aan de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden, zoals gespecificeerd in DFARS 227.7202‑3 en de opvolgers daarvan. Alleen als dit een DOD hoofdcontract of DOD subcontract betreft, verkrijgt de Overheid aanvullende rechten met betrekking tot technische gegevens, zoals uiteengezet in DFARS 252.227‑7015. Deze bepaling over de Rechten van de Amerikaanse Overheid overstijgt alle andere FAR, DFARS en andere bepalingen of provisies met betrekking tot de rechten van de Overheid op computersoftware of technische gegevens.

Verklaring van afstand en scheidbaarheid

Een verklaring van afstand van deze Gebruiksvoorwaarden door ons, wordt opgevat als een verdere of blijvende verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde of een andere voorwaarde, en een eventueel niet‑nakomen door ons van een recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden leidt niet tot een verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling.

Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een gerechtshof ongeldig, onwettig of niet‑afdwingbaar wordt beschouwd, ongeacht om welke reden, dan wordt een dergelijke bepaling verwijderd of beperkt tot het minimum zodat de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht blijven.

Derde Begunstigden

Er zijn geen derde begunstigden van deze Gebruiksvoorwaarden, behalve dan andere gebruikers van de Website die derde begunstigden van de bepalingen van Paragraaf 4 (Store en Share) zijn, waarin u belooft geen claims te doen voor overtreding en garantie, contractbreuk, inbreuk op patenten of verkeerde vertegenwoordiging jegens een derde gebruiker op basis van het gebruik of de prestaties van een App.

Classificatie van de Website en Producten van ServiceNow

In geval van een geschil, wordt het onderwerp van de Website of een Product van ServiceNow naar eigen goeddunken door ServiceNow geclassificeerd en het is ServiceNow toegestaan om een Product van ServiceNow opnieuw te classificeren als een onderwerp dat eerder onderdeel was van de Website.

Beëindiging

ServiceNow kan deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en ongeacht om welke reden beëindigen door u hier schriftelijk over te berichten, waarbij alle licenties, toestemmingen en andere rechten die aan u zijn toegekend onmiddellijk zullen worden beëindigd (waaronder de licentierechten die door derden zijn toegekend volgens Paragraaf 4 (Store en Share) zodat u hun Apps kunt gebruiken).  Niettegenstaande de beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden, ongeacht om welke reden, blijven Paragraaf 6 (Intellectueel eigendom) en 9 (Juridische overwegingen) bestaan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen of claims die daaruit voortkomen of betrekking op hebben, of de vorming ervan (in elk geval met inbegrip van niet‑contractuele geschillen of claims) worden beslecht en behandeld volgens de interne wetten van de Staat Californië in de Verenigde Staten, zonder mogelijkheid te geven op beslechting door andere gerechtsbanken of regels (ongeacht of dit de Staat Californië betreft of een andere staat).

Een rechtszaak, vervolging of geschil voortkomend uit of betrekking hebbend op deze Gebruiksvoorwaarden of de Website, wordt exclusief behandeld door het gerechtshof in de Verenigde Staten of het gerechtshof in de Staat Californië, in elk geval gevestigd in Santa Clara, Californië, hoewel we ons het recht voorbehouden om een rechtszaak, geschil of proces tegen u te voeren wegens overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden in het land waar u woonachtig bent of elk ander land. Hierbij weigert u onherroepelijk alle bezwaren tegen behandeling van een zaak door een dergelijk gerechtshof en locatie.

Gehele Overeenkomst

De Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid beslaan de gehele overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de Website en overstijgen alle eerdere, gelijktijdige overeenkomsten, contracten, vertegenwoordigingen en garanties, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot de Website.  Om twijfel te voorkomen, overschrijden deze Gebruiksvoorwaarden geen Abonnementsovereenkomst of andere overeenkomsten onderhevig aan die waarin u het recht toegekend hebt gekregen om een Product van ServiceNow te gebruiken of te openen, tenzij voor zover deze Gebruiksvoorwaarden erin voorzien dat Apps of andere Content van de Website niet onderhevig is aan garantie of in aanmerking komt voor support, servicekrediet, restitutie of andere servicerechten volgens een Abonnementsovereenkomst.

© ServiceNow, Inc. Alle rechten voorbehouden.